fbpx

אבחונים לנקלטים (חברים חדשים)

צמיחה דמוגרפית – קליטת חברים חדשים בקיבוץ הינה דבר חיובי. החברים הנקלטים לרוב מכניסים רוח חדשה ואף תורמים לחוסנו של הקיבוץ. יחד עם זאת גם לחברים אלו נדרש עקרון הערבות ההדדית.

רוב הקיבוצים מאמינים (וגם פועלים בהתאם), שלפני הקבלה לחברות, יש לבחון היטב את יכולותיהם הכלכליות וצבירותיהם הפנסיוניות של הנקלטים וכן ההסכמים הביטוחיים הקיימים ברשותם, מתוך כוונה שחברים אלה לא יזדקקו לרשת הביטחון הקיבוצית. אבחונים אלה מתבצעים בשני מישורים:

  • איבחון כלכלי ואקטוארי לנקלטים. מחלקה זו מנוהלת ע"י רו"ח מומחה לכלכלת הקיבוץ ומכיר היטב את מודל רשת הביטחון. חוות הדעת הכלכליות שלנו חתומות ע"י רואה חשבון וחוות הדעת האקטואריות (פנסיה) חתומות ע"י אקטואר. השירות עומד לרשות כל הקיבוצים.
  • איבחון פנסיוני בקליטה בלבד – בקרה אקטוארית בלבד (לרוב בקיבוצים שיתופיים). השירות עומד לרשות לקוחותינו.