fbpx

בניית אקטואריה לקרן מילואים (נאמנות)

במאזן האקטוארי של קיבוץ מוצג החוב האקטוארי שעומד בפני הקיבוץ.

לחברים צעירים, בגיל עבודה לרוב, קיימת אפשרות לרכישת החובות תחת קרן פנסיה או המוצר הפנסיוני שרשום תחת כל חבר. לחברים בגיל הפנסיה אפשרות זו לרוב אינה רלוונטית, כמו כן לעיתים הקיבוץ מעדיף שלא להפקיד כספים תחת שם חבר אלה תחת קרן ייעודית למטרת תשלומי פנסיה.

אנו בסט פוינט! מסייעים לקבוץ בבניית קרן מילואים שכל יעודה השלמת תשלומי פנסיה  תוך הצגת תוכניות רב שנתיות לאיזון הקרן.

אנו מלווים עשרות קרנות כאלה משנת 2003, חלקן צוברות על מנת לשלם קצבה בעתיד וחלקן הגיעו ל"הבשלה" ומשלמות קצבה חודשית בדומה לקרן פנסיה.

אנו בוחנים את התחייבויות הקרן מידי שנה מול הנכסים הצבורים וכן חוזים על פני תקופה התפתחות צפויה של גובה החוב לצד היתרות הצבורות הצפויות. ליווי אקטוארי זה מאפשר לקיבוץ לנהל בצורה אופטימלית את התחייבויותיו.

ניתן לנהל קרנות כאלה עבור תחומים רבים:

  • פנסיה
  • שאירים ויחידים
  • בנים בעלי צרכים מיוחדים {קרן אהדה}
  • סיעוד
  • ועוד

בסט פוינט! קיימת תשתית מקצועית המתמחה בכל אחד מהתחומים הנ"ל. הכל תחת פיקוח הדוק וכללים מקצועיים מחמירים.