fbpx

אקטואריה לשאירים

עריכת מודלים אקטואריים לחיזוי עלויות צפויות לתשלומים עתידיים.
לסט פוינט! מודל סטטיסטי מורכב החוזה אומדנים של תוספות יחיד בקיבוצים תוך התייחסות לפנסיות שאירים קיימות וצפויות. וזאת תוך התחשבות בפרמטרים מעודכנים כגון תוחלות חיים מעודכנות מטעם משרד האוצר, בכל שנה ושנה.
ע”י מודלים אקטוארים תספק סט פוינט! את כל המידע אודות ההתחייבויות לכיסוי התשלומים העתידיים ליחידים, כאשר סכומים אלו מהוונים לתקופת הדוח המבוקשת.