fbpx

אקטואריה

אקטואריה הינה מדע המשתמש בטכניקות מתמטיות וסטטיסטיות לפתרון בעיות שונות תחת מצבים שונים של אי ודאות.
אקטואריה משמשת ביום-יום של תחומים רבים ובהיקף ניכר בכל ענפי הביטוח והפנסיה.