fbpx

ייעוץ כולל בתחום הסיעוד

ניהול וגידור ההתחייבויות של הקיבוץ בתחום הסיעוד –

ציטוט מתוך תקנות הערבות ההדדית :

"צרכים מיוחדים" – צרכים של חברים שהם ייחודיים בתחומי הבריאות, הסיעוד והחינוך, ולגבי חברים שיש להם תלויים – גם הצרכים הייחודיים של התלויים בהם וצרכי החזקתם וחינוכם של התלויים שהם בגירים.

אנו מלווים את הנהלת הקיבוץ מהרעיון הבסיסי ועד אישור התקנון באספה, כולל דוח אקטוארי מקצועי ובלתי תלוי המשלב מודלים יישומיים להקמת קרן הונית (קרן ערבות סיעודית) לניהול התזרים והרזרבות הנדרשות. היינו הראשונים שהקמנו קרנות כאלה בשנת 2005, הרבה לפני שהקיבוצים נפגעו מהרפורמה ב-2012. המודל של סט פוינט! משרת היום מעל 120 קיבוצים. השירות עומד לרשות כל הקיבוצים.