fbpx

לווי קרנות מילואים או נאמנות

במאזן האקטוארי של הקיבוץ מוצג החוב האקטוארי שעומד בפני הקיבוץ.

לחברים צעירים, בגיל עבודה לרוב קיימת אפשרות לרכישת החובות תחת קרן פנסיה או המוצר הפנסיוני שרשום על שם החבר. לחברים בגיל הפנסיה אפשרות זו לרוב אינה רלוונטית, כמו כן לעיתים הקיבוץ מעדיף שלא להפקיד כספים לחברים צעירים תחת שם החבר, אלא תחת קרן ייעודית למטרת תשלומי פנסיה.

 אנו בסט פוינט! מסייעים לקיבוץ בבניית קרן מילואים, שכל יעודה השלמת תשלומי פנסיה תוך הצגת תוכניות רב שנתיות לאיזון הקרן.

אנו בוחנים את התחייבויות הקרן מידי שנה מול הנכסים הצבורים בה, וכן חוזים על פני תקופה את ההתפתחות הצפויה של גובה החוב לצד היתרות הצבורות הצפויות.

אנו מלווים כ-100 קרנות (מילואים או נאמנות), ליווי אקטוארי אובייקטיבי המותאם לצרכי הקרן.