fbpx

מאזן אקטוארי לקיבוצים

לקיבוצים קיימות התחייבויות כלכליות ובפרט פנסיוניות כלפי חבריהם. הקיבוצים, כמו גופים מוסדיים אחרים מתבקשים להבין ולהציג את ההתחייבויות העתידיות העומדות לפניהם.

המאזן האקטוארי מציג את גובה ההתחייבויות תחת תנאי והגדרות הפנסיה הקיימים בקיבוץ, תוך שימוש במודלים והנחות אקטואריות מקצועיות מקובלות.

יתרה מכך – החל משנת 2015 על כל קבוץ מתחדש חלה חובה בהצגת דוח אקטוארי ע"פ הוראה חשבונאית מספר 4.

במאזן האקטוארי מוצגות ההתחייבויות אל מול הנכסים, ומחושב גובה הרזרבה שנדרש לשמור לצורך כיסוי ההתחייבויות העתידיות בגין הפנסיה (או שיקוף הגירעון), וכן ביאור מפורט על השינויים ברכיבי החוב ביחס לחוב שנה קודמת.

המאזן מורכב ממספר גורמים חשובים:

  • ההתחייבויות שיש עבור כל חבר.
  • הזכויות הפנסיוניות הצבורות על שם כל חבר וכן הצבירות העתידיות הצפויות.
  • צבירות הקיבוץ בקרן מילואים/הון המיועדות לתשלומי פנסיות.
  • שילוב של כל הגורמים הנ"ל מציג את ההתחייבויות העומדות בפני הקיבוץ. הצגת ההתחייבויות מאפשרת לקיבוץ לתכנן את העתיד הפנסיוני, כולל אלטרנטיבות לניהול החוב לאורך שנים.

אנו בסט פוינט! בוחנים המאזן של הקיבוץ על פי הגדרותיו (תקנוניו). כמו כן מציגים ומנתחים את הגורמים המרכיבים את החוב, הכל על פי נהלי העבודה של הקיבוץ. במילים אחרות, גמישות מקסימלית מותאמת לנהלים ו "לשפה המקומית".

התחשיבים מבוססים על מודלים אקטוארים ותחת הנחות מקובלות (כגון לוחות תמותה הנהוגות בקרב קרנות הפנסיה).