fbpx

מקסום זכויות פנסיוניות

במקרה של תביעת ביטוח (כגון: תאונה, מחלה, נכות, אבדן כושר העבודה וכו') ניצבים הן המעסיק והן המבוטח ובני משפחתו בפני התמודדות בלתי מוכרת אל מול "תוהו ובוהו" של מושגים מעולם בלתי ידוע, וכל זאת בנוסף להתמודדות הקשה עם הפגיעה הגופנית האישית.

השירות שלנו מאפשר למעסיק להעניק לעובד ולבני משפחתו פגישה, שבה הם מקבלים קודם כל אוזן קשבת והבנה, במקביל להסבר ברור לגבי הדרך המתאימה ביותר לנווט מול מושגים חדשים: ביטוח חיים, אובדן כושר עבודה, ביטוח הוני, ביטוח קצבתי, ביטוחי מוות, נכות, מחלות קשות, סיעוד, בריאות, המוסד לביטוח לאומי, חבות מעבידים, שיבוב, צד ג.

למבוטח שנפגע ו/או לקרוביו, שברגע אחד מצאו עצמם במציאות חדשה, מתגלה מציאות של ריבוי שחקנים, ניגודי אינטרסים, מבנה ענף קלוקל, עודף רגולציה, ריבוי מוצרים, אדישות, חוסר שיתוף פעולה וקיזוז כספים (!) בין המבטחים השונים.

אופן ההתמודדות בתוך "יער" המושגים הנ"ל עלול להוביל להבדלים של מאות אלפי ש"ח באופן הפיצוי בגין אירוע הביטוח.

בחברת סט פוינט! אנו מסייעים למעסיק להבהיר לעובד ולמשפחתו את זכויותיהם ולסייע להם לנווט ב"יער" הזכויות המגיעות להם, והכל באמצעות  ייעוץ אובייקטיבי, מקצועי ובלתי תלוי.