fbpx

ניהול הפנסיה והביטחון הסוציאלי

תוכנות הניהול האקטוארי שלנו משרתות עשרות קיבוצים ומושבים מ-1998

בראש ובראשונה, תוכנת ניהול הפנסיה וההתחייבויות האקטואריות. ברשותנו מודל אקטוארי ייחודי המאפשר לקיבוץ לנהל את האקטואריה הפנסיונית בשלושה רבדים בו זמנית: עבר, הווה ועתיד.

  • חוב עבר (התחייבויות ליום השינוי) – רלבנטי לקיבוצים שעברו שינוי או מתכננים שינוי.
  • חוב נוכחי (הווה) או חוב למאזן.
  • חוב עתידי – חשוב מאוד לתכנון הפנסיה וגם לצורך דיווח לפי הוראה 4.

תוכנת סט פוינט! מאפשרת יכולת ניהול תקציב פנסיות רב שנתי לכסוי החוב תוך בחינת כל התנאים המשפיעים על החוב: פרמיות מינימליות נדרשות לתשלום, עלויות חיסכון מיטבי, יכולות תזרימיות של הקיבוץ.

אנו מסייעים ללקוחות הקיבוציים באמצעות ניתוחים אקטוארים לבחינת שינויים מהותיים כגון שינוי פנסיות מטרה, גילאי פרישה, כיסויים ביטוחיים וכדומה.

הצגת דוחות אקטוארים נדרשים ובפרט דיווח לפי הוראה 4

להלן הדרישה להצגת ההתחייבויות כפי שפורסמו:

קיבוץ מתחדש ידווח על ההתחייבות בגין תשלומי פנסיה לחברי קיבוץ מתחדש בגין פנסיית מטרה, כשהיא מבוססת על חישובים אקטואריים (להלן: "התחייבות בגין תשלומי פנסיה לחברי קיבוץ מתחדש"). "התחייבות בגין תשלומי פנסיה לחברי קיבוץ מתחדש" תוצג בניכוי "מקורות מיועדים כשירים לקיזוז".

החל מ 2015, קיבוץ מתחדש מחויב להציג את התחייבויותיו האקטואריות במאזן כמפורט בהוראה 4, אנו מבצעים את התחשיבים מידי שנה.

הצגת דוחות אלו מומלצת גם בקיבוצים שיתופים, על אף שאינה חובה.

לווי תקנונים

סט פוינט! מסייעת ומייעצת בבניית תקנונים בתחום הפנסיה והביטחון הסוציאלי ולווי שוטף.