fbpx
מטבעות

הארכת תקופת הכיסוי הביטוח בקרנות הפנסיה

סטפוינט!, חברה לייעוץ פנסיוני

המחוקק מחפש דרכים להקל על העובדים הנמצאים בחל"ת וכאלה שהכנסתם נפגעת לתקופה זמנית, בעקבות הקורונה.
גם בימים אלה כשהמשק חוזר לשגרה ואיתו לצערנו גם צמצומים ושינויים בתנאי שכר, במטרה למזער את הנזקים.  המחוקק, שער למתרחש, פרסם הוראת שעה חדשה התקפה עד סוף השנה, במטרה לסייע לעובדים השוהים בחופשה ללא תשלום או עובדים ששכרם הופחת לשמור על הכיסוי הביטוחי שלהם לאובדן כושר עבודה ולמקרה מוות. הוראת השעה קובעת הוראות המאפשרות את שימור הכיסוי המלא שהיה קודם להפחתה בשכר, באמצעות שימוש בחיסכון הצבור, או לחליפין תשלום עצמאי לקרן.
– הריסק הזמני האוטומטי בקרנות הפנסיה הוארך מחמישה חודשים ל שנים עשר חודשים, אלא אם כן ביקש העובד שלא לבצע זאת.
– עובדים ששכרם פחת בלמעלה מ 20 אחוז בהשוואה לפברואר 2020, יתאפשר להם לבקש להמשיך בכיסוי המלא שהיה ערב ההפחתה, ביצוע התשלום יכול להיות באופן עצמאי או לחליפין באמצעות קיזוז מהיתרה הקיימת לתקופה שלא תעלה על 12 חודש.
– האפשרות לחזור לכיסוי מלא תתאפשר ללא תקופת אכשרה חדשה או צורך בבדיקה מחודשת של מצב רפואי, עד ל 12 חודשים ממועד ההפחתה.
נוהל העבודה הטכני בנושא עשוי להיות סבוך ואנו ממליצים לעדכן את העובדים הנמצאים בחל"ת ולהפנות אותם לגורם המטפל!
היתרונות לעובדים:
א. מניעת ירידה בכיסוי הביטוחי במהלך הפחתה בשכר ולאחר החזרה לשכר המלא.
ב. מניעת הצורך בחיתום רפואי חדש בעת החזרה לשכר המקורי.
ג. מניעת הצורך בתקופת אכשרה חדשה בזמן החזרה לשכר המקורי.
הערות כלליות:
– הניוד הקל בין הקופות, גורם לעיתים לנזקים לעובדים, כל ניוד שכזה מחייב העברת גיליון (בשפה המקצועית סדין) המפרט את רכיבי החיסכון (פיצויים, תגמולים ומועדי הפקדה), גיליונות כאלה אינם תמיד מעודכנים ועשויים לייצר בעיות עתידיות- אנו לא נגד ניוד, אך בעד זהירות!
ולענייננו, חריגים להסדר הינם עמיתים שמשכו תגמולים, ניידו לקרן פנסיה אחרת, עמיתי קרנות הפנסיה הוותיקות, בהן התקנון המחייב הפקדה עצמאית תוך 3 חודשים נותר על כנו.
– פעולות אוטומטיות לא תמיד מבוצעות כפי שתוכנן, אנו חוזרים על המלצתנו למפגש עם הסוכן על מנת להסדיר את הדברים באופן מסודר!
– בביטוחי מנהלים שהם החלק הקשה יותר לתפעול וטיפול, נהוגים הסדרי ריסק זמני שונים.
כאשר התחיל אירוע הקורונה הזדרזו חלק מהחברות להציע כיסויים ללא עלות לתקופות מסוימות, למרות הסדרים אלו ולמרות העובדה שבחלק מהפוליסות קיימים הסדרי ריסק אוטומטיים, אנו ממליצים בחום ליצור קשר עם הסוכן המטפל על מנת לוודא המשך הכיסוי ככל שנדרש על ידי העובד, ולהסביר לעובד שמדובר באחריות שלו!
– אנו ממשיכים להמליץ בחום, לשלוח עדכון לחברות המבטחות באמצעות הסוכן או הגורם המטפל, לעדכן בפרטי העובדים בחל"ת, בפרטי העובדים שכרם הפנסיוני הופחת או עתיד להיות מפוחת ולבקש שהגורם המטפל יפגוש אותם על מנת למצוא את ההסדר האופטימלי עבורם.
– לאחר כל פגישה כזו יש להתעקש לקבל דו"ח קוביות עדכני במטרה להטמיע באופן המיטבי את השינויים בתוכנת השכר ומשם באמצעות הממשק האחיד לחברות השונות.

מטבעות
תמיד כאן לשירותכם: