fbpx
גבר עובר מהכפר לעיר

הקיבוצניקית עזבה את הקיבוץ. האם זכאית לפנסיה?

סטפוינט!

בית משפט השלום בטבריה דן לאחרונה בתביעה שהגישה קיבוצניקית , שעזבה את קיבוץ עין גב,
ודרשה לקבל את דמי העזיבה, וזאת לאחר 37 שנות חברות.
בית המשפט קבע כי הקיבוץ רשאי לנכות שווי זכותה העתידית של חברת הקיבוץ שעזבה לפנסיה התקציבית, מסך דמי העזיבה המגיעים לה מהקיבוץ.
בתקנון הקיבוץ, נקבעה מחד זכותו של החבר לדמי עזיבה, אך מאידך, נקבע כי לקיבוץ הזכות להפחית מדמי עזיבה אלו כל סכום שהיה על החבר להעביר לקיבוץ, בין בגין עבודת החבר בקיבוץ ובין מחוצה לו.
חיוביו של חבר קיבוץ הינם עצמאיים ואינם שלובים ו/או מותנים בקיום חובותיו של הקיבוץ. לכל היותר, ניתן לראות את חובותיו של הקיבוץ כמותנים בקיום חובותיו של החבר תחילה.
בהתאם לכללי העזיבה, זכותה של חברת הקיבוץ לקבלת דמי עזיבה מותנה בחתימתה על מסמכים הנדרשים לצורך ויתור על זכויות לשיוך דירה.

גבר עובר מהכפר לעיר
תמיד כאן לשירותכם: