fbpx
מחשבון ניר ועט

למי שייכת קרן ההשתלמות של חבר הקיבוץ?

סט פוינט!

קרן ההשתלמות של חבר הקיבוץ מהווה סלע מחלוקת בקיבוצים רבים, ובפרט כאשר הקיבוץ רואה במקור כספי זה חלק מהמקורות שלו לצורך הגעה לפנסיית המטרה. אנו, בחברת סט פוינט!,  מבצעים ייעוצים פנסיוניים בקיבוצים רבים, כשקרן ההשתלמות של החבר מהווה במקרים רבים את סלע המחלוקת העיקרי.
בנקודה זו רצינו לציין את פסק הדין של כב' השופט אברהם אברהם, בתיק אמנון ויסברון נגד קיבוץ מעגן. אנו בחרנו לצטט את הפסיקה של כב' השופט אברהם כלשונה:
"סיכומם של דברים, במסגרת היחסים שבין עובד ומעביד – כספי קרן ההשתלמות הם לעובד.
כשעניין לנו בעובד שהוא חבר קיבוץ – כספים אלה הם לקיבוץ, ככל תמורה אחרת המתקבלת כפרי עמלו של החבר. השכלה שמבקש החבר לקנות לעצמו, ובכלל זה לימודים אלה או לימודים אחרים לשם קידומו המקצועי, הם מחובותיו של הקיבוץ כלפי החבר, וקיומם של כספים בקרן ההשתלמות אינו גורע מזכותו של חבר להתקדם מקצועית, כמו שאין הוא מוסיף לו זכות עודפת להשתבח ולהשכיל, על פני חברים אחרים שאין בידיהם כספי קרן ההשתלמות.
סוף דבר הנני קובע כי כספי קרן ההשתלמות המדוברים הם לקיבוץ – הנתבע, ולא לחבר – התובע.

מחשבון ניר ועט
תמיד כאן לשירותכם: