fbpx

מה דינם של חובות ואבדן כספי פנסיה של בן הזוג, בשל מסחר ספקולטיבי בשוק ההון?

סטפוינט!

בית המשפט המחוזי (מרכז) נדרש לאחרונה לדון בערעורים הדדיים שהוגשו בנושא חובות אותם צבר בן הזוג בשל מסחר ספקולטיבי בשוק ההון.
הערעור הוגש על פסק הדין בבית המשפט לענייני משפחה, במסגרתו נקבע, כי אף שפעולותיו של בן הזוג בשוק ההון נועדו להטיב את מצבה הכלכלי של המשפחה ונעשו בתום לב, הרי שנוכח העובדה שהשקיע בשוק ההון את כספי הפנסיה שלו ללא ידיעת והסכמתה של  בת הזוג,
הרי שראוי לשנות ממתווה איזון המשאבים הקבוע בחוק באופן שזכויות הפנסיה של המערערת לא יאוזנו ויוותרו בידיה.
.
בית המשפט דחה את הערעורים של שני בני הזוג ופסק כי השיתוף בנכסים כולל בתוכו אף שיתוף בחובות, הנתפסים כנכסים שליליים. כך נקבע כי החלוקה השוויונית של הנכסים מבטאת תפיסה ערכית לפיה אין להגדיר באופן נוקדני את תרומתו של כל אחד מבני הזוג לתא המשפחתי, בהתאם לתג מחיר שמצמיד לה השוק.
בעקרון, מרגע שנוצרה חזקת השיתוף לגבי מכלול הנכסים, נטל ההוכחה בדבר אי הכללת חוב מסוים במסגרת החובות המשותפים הוא על הטוען להוצאת החוב מן המסגרת. מידת ההוכחה הדרושה היא של ׳נטית מאזן הסתברויות׳. מאידך, יש וחוב הוא בעל אופי אישי מובהק, ואז ייתכן שלא מן הדין ואף לא מן הצדק לחייב את בן הזוג השני לשאת בעולו."
סעיף 8 לחוק יחסי ממון נותן ארגז כלים המאפשר לבית המשפט, במקרים המתאימים, לסטות מהכלל שנקבע בחוק ולקבוע איזון של נכסי בני זוג שלא מחצה על מחצה, או להוציא נכסים כאלה ואחרים מכלל האיזון, להעריך נכסים עפ"י שווים קודם למועד האיזון, או להכליל באיזון נכסים שהיו להם קודם למועד האיזון.
במקרה זה הוכח, כי הפעילות בשוק ההון נעשתה בתום לב ומתוך כוונה להטיב את מצבה של המשפחה, וכי חלק מכספי הפנסיה שימש לכיסוי הוצאות שוטפות של הצדדים ללא כל קשר להפסדים בשוק ההון, המיתווה שבחר בית משפט לענייני משפחה לפיו תעשה החריגה מאיזון המשאבים הרגיל באופן בו לא תאוזן הפנסיה של בת-הזוג הוא מיתווה סביר והגיוני, גם אם ניתן למצוא מיתווים חלופיים אפשריים אחרים.
מיתווה זה סביר והגיוני אף בהתחשב בעובדה שנותרו לבן הזוג זכויות פנסיה או זכויות סוציאליות שלא נפדו עובר למועד הקרע ואשר יש לאזנן בין הצדדים.

תמיד כאן לשירותכם: