fbpx

ניהול סיכונים: מהי אחריות הקיבוץ לנזק שנגרם לעובד קבלן?

ד"ר עמי כהנא . יועץ: ניהול סיכונים וביטוח.
סט פוינט בע"מ

ניהול הסיכונים בקיבוץ חייב להיעשות במלוא כובד הראש, תוך סיוע של אנשי מקצוע המתמחים בניהול סיכונים.

לאחרונה ניתן פסק דין בבית המשפט המחוזי, בענין עובד קבלן שנפל מגג מבנה בעת שפירקו לוחות האסבסט להחליפם בקירוי אחר

במסגרת פסק הדין (ת"א 24601-09-10 אבו אל היג'א ואח' נ' וי. קל. חברה לגגות בע"מ ואח') התברר כי *הקיבוץ "סגר" עם קבלן שיחליף את גג האסבסט של מבנה ישן כמהלך ראשון בשינוי יעוד המבנה לאולם אירועים/פעילויות.
*עובד נפל מגובה של 4 מ' ונפגע. הסתבר שהקבלן לא נקט באמצעי הזהירות הנדרשים לעבודה מסוג זה.
*בביהמ'ש עלתה שאלת חלוקת האחריות בין הקבלן, מפקח עבודה שלו, והקיבוץ .
*אציג בפניכם את הנקודות העיקריות הקשורות לאחריות שהוטלה על הקיבוץ.
התובע הגיש תביעה לפיצויים בגין נזקי גוף שנגרמו לו עקב תאונת עבודה שאירעה לו עת עסק בפירוק גג מבנה העשוי מלוחות אסבסט. נתבעת 1, היא המעבידה של התובע בעת התאונה, ונתבע 2ת היא המבטחת שלה. נתבע 3 הוא מפקח מורשה לפקח על עבודות בניה באסבסט; נתבע 4, קיבוץ שהזמין את העבודה והמחזיק במקרקעין ובמבנה בהם בוצעה העבודה.

תקציר הפסיקה:
באשר לאחריות הקיבוץ, במקרה הנדון נופלת ההתקשרות לפירוק הגג במבנה לגדרה של תקנה (ג)6 לתקנות עבודות הבניה, ולכן יש לראות את הקיבוץ כ"מבצע הבניה", לפי סעיף (א) 17 לתקנות. הקיבוץ לא מינה מנהל עבודה מטעמו, לא פיקח על העבודה, ולא דאג לוודא כי העובדים מצוידים באמצעי בטיחות מתאימים, כדרישת תקנות הבטיחות בעבודה על גגות.
פרוט הפסיקה:

התובע והקבלן טענו כי חלקו של הקיבוץ באחריות לתאונה ולתוצאותיה משמעותי ביותר, בהיותו מזמין העבודה ותופס במקרקעין בהם בוצעה. לטענתם, הקיבוץ הוא "מבצע בניה" כמוגדר בתקנות, משהוכח כי הקבלן היה אחד ממספר קבלנים אשר ביצעו עבודות במבנה, ופעלו להסבה של ייעודו. משכך, חלה על הקיבוץ האחריות לביצוע התקנות, אף אם מכלול העבודות בוצע בהפרש זמנים. לחלופין, אפילו ייקבע כי התקנות אינן חלות על הקיבוץ בהיותו מזמין ולא "מבצע בניה", הרי שמשהפר הקיבוץ סטנדרט זהירות שקבע לעצמו, הינו אחראי לנזקיו של התובע. הקבלן ביקש להטיל אחריות על הקיבוץ גם מכח תקנה 19 לתקנות, בטענו כי הקיבוץ לא הציג כל מסמך שניתן להגדירו כהתקשרות חוזית עמו, ונספח הבטיחות מיום 26/8/06 עליו חתם הקבלן, אינו מהווה התקשרות חוזית. בנתונים אלו, האחריות לביצוע התקנות חלה על הקיבוץ בלבד. התובע והקבלן הפנו לעדותו של גדעון, וטענו כי בביצוע העבודה נשוא התאונה חרג הקיבוץ משיטות עבודה ומסטנדרט הזהירות שהונהגו על ידו בשטח אחר שלו. הקיבוץ אף נמנע מלהעיד את נאמן הבטיחות, וענין זה יש לזקוף לחובתו.
….. על פי תקנה זו, מקום בו מבוצעות עבודות בניה על ידי קבלן ראשי אחד ויחיד, יהיה זה "מבצע הבניה". הוא הדין כאשר הוטלה הבניה על יותר מקבלן ראשי אחד, ואחד הקבלנים הראשיים קיבל באופן רשמי את האחריות הכוללת למילוי ההוראות של תקנות הבטיחות. בכל מקרה אחר יחשב המזמין

2 כ"מבצע הבניה". מקום בו הטיל המזמין את עבודת הבניה על יותר מקבלן ראשי אחד, ואיש מהם לא קיבל על עצמו את האחריות הכוללת כאמור לעיל, יוותר המזמין "מבצע הבניה", על כל הכרוך בכך.
משהוכח כאמור כי העבודות נעשו במסגרת מיזם לשינוי יעודו של המבנה, חזקה על הקיבוץ כי השלימו בזמן סביר ככל אדם או גוף סביר, על מנת לעשות במבנה שימוש יעיל, על פי בחירתו. הקיבוץ בחר להמנע מהבאת ראיות על מועד השלמתו של הפרויקט, על אף שהיו בנמצא. הכלל הוא כי המנעותו של בעל דין מלהעיד עד או ראיה רלוונטיים, תוביל את בית המשפט למסקנה, כי לו נעשה כן, היו אלה היתה פועלים לרעתו.
אין חולק כי הקיבוץ נמנע מכל רמה של פיקוח על העבודה נשוא התאונה, כדי לוודא כי הקבלן אכן נוהג כדין,
מספק לעובדים ציוד להגנה מפני נפילה מהגג, ומנהיג שיטת עבודה בטוחה; לחלופין כדי לעצור ביצוען של עבודות ללא ציוד מגן, ולחלופי חלופין לספק את הציוד בעצמו. בהמנעותו זו, הפר את חובת הזהירות המוטלת עליו.

חלוקת האחריות בין הנתבעים
חלוקת האחריות בין מעוולים במשותף – ובענייננו, הקיבוץ, הקבלן והמפקח, מסורה לשיקול דעת בית המשפט, אשר קובע את החלוקה לפי הראיות המונחות בפניו, ולפי מידת האשמה המוסרית הרובצת
לפתחו של כל אחד מהם. (ראו ע"א 971/90 חרושת ברזל פתח תקוה בע"מ נ' סמרי יוסף).
בנסיבות הענין, תוטל האחריות בעיקרה על הקבלן המעביד, אשר הפר חובות חקוקות והתרשל בהתנהלותו כלפי התובע. כמי שעסק בעבודות של פירוק גגות שבירים, וביצע עבודות רבות גם בלגין, הוא בעל הידע, הנסיון והיכולת לצפות ולמנוע את סוג הסיכון שהתממש במקרה זה. לפיכך ישא באחריות ל – 80% מנזקו של התובע.

אשר לקיבוץ, התקשרותו עם קבלן גגות מקצועי ומנוסה, אשר מינה מנהל עבודה מטעמו ושכר מפקח לעבודות אסבסט, מפחיתה את אחריותו, על אף העוולות המיוחסות לו. בהתחשב בכל אלה, ישא הקיבוץ באחריות ל % – 15 מנזקו של התובע.

אחריותו של רייך, אשר נשכר לפקח על העבודה באסבסט ולא כמפקח צמוד, אך חדל מלהפנות את שימת ליבם של כל המעורבים לביצוע עבודה בגובה בניגוד להוראות הבטיחות, תעמוד על שיעור של %5 בלבד מנזקו של התובע, מהנימוקים שפורטו לעיל.

מה היה לנו:
1. הסכם עם קבלן שלא מפורט כהלכה נושא האחריות בין הקבלן למזמין.
2. הסכם עם קבלן שלא מצויין בו שהוא "קבלן ראשי".
3. חוסר ההבנה של המזמין כי אפילו מילא את שני הסעיפים שלמעלה, עדיין מוטלת עליו אחריות לוודא שהקבלן אכן ממלא את הוראות הבטיחות (לפחות באופן כללי, נושאים שניתן להבחין בהם באופן ברור – גידור, שילוט, קסדות לעובדים, עבודה בגובה עם רתמות  ומעקות) . והחובה לעצור את העבודה אם יש חריגה מנוהלי הבטיחות
4. אי מינוי מפקח מקצועי מטעם הקיבוץ (בפרוייקטים גדולים/מסוכנים) .
5. המנעות מבעל דין להעיד ולהביא ראיות מתבקשות לטענותיו (חוזה עם הקבלן למשל) פועל  לרעתו.
6. לזכותו של הקיבוץ: שהתקשר עם קבלן מקצועי ומנוסה. חובה על המזמין לוודא שהקבלן "רציני  ומנוסה" (קבלן רשום, קבלת המלצות מלקוחות שאצלם עשה פעילות דומה).

מה נחסך מהקיבוץ ?
תביעה אישית נגד מנהלי התאגיד .
 . אחריות מנהל תאגיד או שותף (תיקון: תשמ"ב)
חברה, אגודה שיתופית או כל חבר-בני-אדם אחר שעברו אחת העבירות לפי פקודה זו, רואים כאחראי לעבירה גם כל מנהל, שותף או פקיד אחראי של אותו חבר-בני- אדם, ואפשר להביאו לדין כאילו עבר הוא את העבירה, אם לא הוכיח שהעבירה נעברה שלא בידיעתו ונקט אמצעים סבירים למניעת העבירה. [פקודת הבטיחות בעבודה נוסח חדש. תשל' 1970]

שאלה חשובה נוספת : אם למרות הכל הקיבוץ נתבע ויוצא חייב, האם יש כיסוי ביטוחי ?
עד השנה, התשובה האפשרית היא : לא .!
מו השנה : שינינו את כל נושא פוליסת הקבלנים של הקיבוץ, ביטלנו את הפוליסה הישנה ענף  235 וכתבנו מפרט לפוליסה מתאימה ענף 535 , שאושר על ביטוח חקלאי ומכסה את הקיבוץ, תאגידיו,חבריו ותושביו , וכן את הקבלנים וקבלני המשנה.
שימו לב * : יש להגדיר בתחילת השנה צפי להיקף הפרוייקטים, ולרכוש כיסוי להיקף זה.
*ערך מירבי לפרוייקט – ללא אישור מראש – הוא 750,000 ₪ .
* פרויקטים גבוהים מזה, או פרויקטים שחורגים מההיקף שנקבע בתחילת השנה, יש  להודיע לחברת הביטוח ולהגדיל את הפוליסה.
* בתום כל חציון (בסוף יוני ובסוף דצמבר ) יש לדווח על הפרויקטים שהתחילו במהלך  החציון.
אנחנו משמש ים כיועצי ביטוח שלכם, אנחנו עומדים לרשותכם לטיפול בסעיפי האחריות
והביטוח בהסכמים שלכם, העזרו בנו. אנו ממליצים להביא מידע זה לכל המנהלים הקשורים בהסכמים עם קבלנים ופרוייקטים.

בברכה , ד"ר עמי כהנא . יועץ: ניהול סיכונים וביטוח. סט פוינט בע"מ

תמיד כאן לשירותכם: