fbpx
פיטורים

המפקח על הביטוח: ביטול מובנה של כפל ביטוחים

סטפוינט, חברה לייעוץ פנסיוני         

ב 26 ליולי פורסם חוזר צירוף לביטוח- תיקון 2020-1-13 , חלק מדרך הפעולה של המפקח על הביטוח הינה לבצע שינויים בהתאם לתלונות מהציבור. עולם הביטוח נמצא במצב בו מחלקות שימור הלקוחות הפכו להיות הגורם החזק, מחירי מוצרי ביטוח כמו ריסק למקרה מוות בתהליך ירידה וציבור הסוכנים מתמודד עם מתח רווחים שהולך ופוחת, קונסטלציה שיוצרת מצב בו אנשים רוכשים כיסוי, חושבים שהכיסוי הקודם בוטל אך מוצאים עצמם משלמים לשתי תוכניות (שאינן בהכרח כפל ביטוח) המהוות כפל כיסוי שלא נדרש על ידי המבוטח ומבוטח גם איננו מודע להן.
לרוב אנו רואים כיצד הפיקוח מטיל חובה להוספת עוד מסמכי הנמקה המסבירים שוב את אותם הדברים (שלצערנו) רוב הציבור חותם עליהם באופן דיגיטלי מבלי להבין מתוך אינספור הניירות עליהם הוא חותם, על מה בדיוק הוא חתם. במקרה שבחרנו להביא לידיעתכם, המחוקק קבע נוהל חדש לפיו חברת ביטוח שמקבלת הצעה לביטוח ממבוטח שיש לו פוליסה בחברה אחרת, חייבת לברר מול הלקוח האם ברצונו לבטל את הפוליסה המקורית. במידה והמועמד מעוניין לבטל, חברת הביטוח החדשה תפנה בשמו לחברת הביטוח המקורית, תדאג לבטל את הפוליסה המקורית ותתעד את ההליך, ככל שחברת הביטוח החדשה לא פעלה כנדרש, יהיה עליה לשלם למבוטח את דמי הביטוח ששילם לחברת הביטוח בגין הפוליסה המקורית ממועד בקשת הביטול, אך אם אירע מקרה ביטוח לפי הפוליסה המקורית בה תגמולי הביטוח הם מסוג פיצוי, לאחר המועד בו היה על חברת הביטוח החדשה לשלוח את בקשת הביטול למבטחת המקורית, לא תהיה חייבת חברת הביטוח החדשה לשלם את דמי הביטוח האמורים. ועל זה נאמר לא ניתן להחזיק את המקל בשתי קצותיו.

פיטורים
תמיד כאן לשירותכם: