fbpx
אבנים מאוזנות

תנאים עדכניים למשיכת חלק מקרן ההשתלמות בפטור ממס

במשרד האוצר פרסמו הנחיות עדכניות למתן פטור מניכוי מס במקור במשיכת סכומים מקרן השתלמות
בהוראת השעה לפקודת מס הכנסה (נוסח חדש), 253 , נקבע כי בהתקיים תנאים מסוימים, הכנסה המתקבלת בידי יחיד מקרן השתלמות בטרם חלפו המועדים הקבועים בדין, תהא פטורה ממס.

סטפוינט , חברה לייעוץ פנסיוני

בהוראת השעה נקבעו התנאים הבאים:
א. משיכת כספים בפטור ממס: בהוראת השעה נקבע כי בתקופה שמיום 10 באוגוסט 2020 , ועד ליום 9 בפברואר 2021, עובד או יחיד, יהיו רשאים למשוך כספים מקרן השתלמות, לרבות הפרשי הצמדה וכן ריבית ורווחים אחרים שמקורם בהפקדה מוטבת,
ולגבי עובד או יחיד שהגיעו לגיל פרישה , אם טרם חלפו 3 שנים ממועד התשלום הראשון לחשבון. והכל ובלבד שסך משיכת הכספים מכלל חשבונותיו של העובד או היחיד לא יעלה על 7500 ש"ח בחודש מסויים
ובהתקיימותם של לפחות אחד מהתנאים המפורטים להלן:
א. במהלך התקופה שמיום 1/3/2020 ועד ליום שבו הוגשה הבקשה למשיכת הכספים לקרן ההשתלמות, העובד או בן זוגו או בן זוגו של היחיד, פוטרו מעבודתם או יצאו לחופשה ללא תשלום
ב. ההכנסה החייבת החודשית הממוצעת של העובד ובן זוגו או היחיד ובן זוגו, ממשכורת, מעסק או משלח יד מיום 1/3/2020 ועד תום החודש שקדם ליום שבו הוגשההבקשה לקרן ההשתלמות ,פחתה ביחס להכנסה החייבת החודשית הממוצעת כאמור בשנת המס 2019.

הערות:
– המבוטח ימלא תצהיר המעיד על א' או ב'.
– לא תהיה פגיעה בותק של קרן השתלמות שבוצעה ממנה משיכה.
– הקופה לא תחסם להפקדות חדשות.
– ביצוע המשיכה על ידי הקופה בתוך 7 ימי עסקים מהגשת הבקשה.

שמירת ותק ביחס לכספים הנותרים
בנוסף נקבע בהוראת השעה כי משיכה זו, שתבוצע באמצעות הוראת השעה, לא תחשב כמשיכה בפטור ממס לעניין התנאים שבהם חשבונות שונים בקרן השתלמות ייחשבו לחשבון אחד.
המטרה היא מנת למנוע פגיעה בוותק של כספי העובד או העצמאי ביחס לכספים שיוותרו בקרן ולא יימשכו לפי הוראת השעה. ההוראה חלה גם לעניין עצמאי, בשינויים המחויבים.

אבנים מאוזנות
תמיד כאן לשירותכם: