fbpx
יד עוצרת נפילה

רשות המסים פרסמה את רשימת המענקים שעדיין ניתן להגיש בקשה עבורם

רשות המסים פרסמה בימים אלה את רשימת המענקים שעדיין ניתן להגיש בקשה עבורם, וזאת בכפוף לתנאים שנקבעו בחקיקה
● מענק השתתפות בהוצאות קבועות
– עבור יולי-אוגוסט 2020 עד 15.12.2020
– עבור מאי-יוני 2020 עד 15.11.2020
● מענק לעצמאים ולשכירים בעלי שליטה
– עבור יולי-אוגוסט 2020 עד 15.12.2020
– עבור מאי-יוני 2020 עד 25.11.2020
● מענק הוצאות לעסק קטן ומענק לעסק חדש
– עבור יולי-אוגוסט 2020 עד 15.12.2020
– עבור מאי-יוני 2020 עד 16.11.2020
● מענק השתתפות בהוצאות קבועות – פעימה שלישית
– עבור מרץ-אפריל 2020 עד 15.11.2020

מענק לגני ילדים
התוכנית מתאימה למפעילי מעון יום פרטי שחזר לפעילות והכיל לפחות שבעה ילדים בפרוץ המשבר.
היקף הסיוע למעון יקבע בהתאם למספר הילדים שהכיל המעון בחודש פברואר 2020.

מעסיקים שהוציאו עובדים לחל"ת ומעוניינים להוציא שוב עובדים לחלת לאחר שחזרו – יש לשים לב שעל מנת להשלים את מתן 4 פעימות המענק , תיווצר גמישות בתנאי הזכאות לחודש ספטמבר, כך שלמניין מצבת כוח האדם הקובעת, יכללו גם עובדים שפוטרו או הוצאו לחל"ת בחודש זה, בלבד שעבדו בחודש זה 15 ימים לפחות.

יד עוצרת נפילה
תמיד כאן לשירותכם: