fbpx

חקיקה חדשה: שיעבוד או עיקול כספים בחיסכון הפנסיוני

התקופה האחרונה הביאה לתשומת לב את האפשרות לשעבד או לעקל כספים, לפיכך אנו מצאנו לנכון לפרט את הנסיבות החריגות בהן הדבר אפשרי, (סעיף 25 לחוק הפיקוח על השירותים הפיננסיים)
ולפרגן למחוקק שהעשיר את חוק ההוצאה לפועל בתיקון חדש שמרחיב את מגוון הכספים שלהוצאה לפועל אין נגישות אליהם. המחוקק הגדיל את ההגנה על כספי הציבור בחקיקה הבאה:

סטפוינט, חברה לייעוץ פנסיוני

סעיף 25 לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים קופות גמל קבע גם בעבר שזכויות עמית בקופות גמל אינן ניתנות להעברה לאחר או לשעבוד!, למעט במקרים חריגים המפורטים בסעיף, (למען הנוחות הבלטנו האת החריגים בכחול)
25. (א) זכויות עמית בקופת גמל אינן ניתנות להעברה לאחר או לשעבוד, למעט העברה או שעבוד כמפורט להלן:
(תיקון מס' 15) תשע"ו-2016
(1) שעבוד של זכויות עמית בקופת גמל לתגמולים, בקופת גמל להשקעה, בחשבון חדש כמשמעותו בסעיף 23(א)(2א) ו-(2ב) או בקרן השתלמות, הנעשה לאחר המועד שבו זכאי העמית למשוך את הכספים מהקופה לפי הוראות סעיף 23; (הכוונה לכספים נזילים)
(2) העברת כספים לנושה במסגרת מימוש שעבוד שנעשה לטובתו לפי הוראות פסקה (1), ויראו מימוש שעבוד כאמור כמשיכת כספים בידי העמית לפי הוראות סעיף 23; (עלפי פסק דין)
(תיקון מס' 13) תשע"ו-2015
(ב) זכויות עמית בקופת גמל אינן ניתנות לעיקול אלא לפי הוראות שיקבע השר
בהסכמת שר המשפטים, באישור ועדת הכספים ובכפוף להוראות כל דין;
בתקנות כאמור רשאי השר –
(ג) לא יהיה תוקף להעברה, לשעבוד או לעיקול של זכויות עמית שנעשו בניגוד
להוראות לפי סעיף זה.

להוראות אלו נוסף כעת תיקון מס' 66 התש"ף-2020 לחוק ההוצאה לפועל שמכיל רשימת נכסים שאינם ברי עיקול, בתוכם כספים מקופת החולים או מחברת ביטוח, וכעת מוסיף גם כספים מכוח סל שירותי בריאות, פוליסת ביטוח לתרופות, פוליסת ביטוח למימון השתלות או ניתוחים בחו“ל ופוליסת ביטוח סיעודי, והכל במטרה לשמור על הזכות לקיום בסיסי.

 

לחץ כאן לקבלת מידע נוסף  / קביעת פגישת היכרות

תמיד כאן לשירותכם: