fbpx

האם הנפילה של רכזת פעילות הספורט היא תאונת עבודה?

בית הדין לעבודה בת"א נדרש לאחרונה לבדוק האם תאונה של רכזת הספורט (ויו״ר ועד העובדים) , במסגרת פעילות במלון, נחשבת כתאונת עבודה.

סטפוינט , חברה לייעוץ פנסיוני בע"מ

התובעת, אחראית משרד רנטגן, רכזת ספורט ויו״ר ועד העובדים בבית חולים השרון, נפגעה בברך שמאל לאחר נפילה שאירעה במהלך שהותה באילת במסגרת ה״ספורטיאדה״ שהתקיימה בעיר, שלא במסגרת השתתפות בתחרויות.
השאלה היא האם התאונה שהתרחשה בעת שהות התובעת במלון בעיר אילת במסגרת ה"ספורטיאדה" עולה כדי תאונת עבודה כמשמעותה בחוק הביטוח הלאומי. האחרון דחה את תביעת העובדת, ומכאן התביעה.
האם אירעה לתובעת תאונת עבודה; האם קיים קשר סיבתי בין מחלת התובעת לבין התאונה הנטענת ומאזן ההשפעות.

בית הדין האזורי לעבודה דחה את התביעה וקבע שהפסיקה הכירה בכך כי תאונה המתרחשת בזמן 'פעילות נלווית' לעבודה יכולה להיות מוכרת כתאונת עבודה לפי סעיף 79 לחוק, זאת בכפוף לשני תנאים: האחד הוא בחינת מהותו של האירוע כפעולה נלווית לעבודה, והשני הוא בחינת הפעילות בה היה מעורב העובד שעה שנפגע בתאונה ומידת הקשר של אותה פעילות לאירוע המוכר.
הפסיקה קבעה את התנאים להכרה באירוע כפעולה נלווית לעבודה. בהתאם לתנאי הנוגע לעניין שיש למעסיק בפעילות, נפסק כי יש לראות את שהיית התובעת באילת במסגרת השתתפות בתחרות ה"ספורטיאדה״, בתפקידה כרכזת ספורט ויו״ר ועד העובדים, כפעילות נלווית לעבודה. בהתאם לפסיקה, השתתפות באירועי ספורט מטעם מקום העבודה נחשבת ל"פעילות נלווית". התובעת נשלחה לאירוע ה"ספורטיאדה" מטעם העבודה וזו קיבלה גיבוי של המעסיק ביחס להשתתפותה באירוע וביחס למועד התרחשותה. די בכך על מנת לסווג את השתתפות התובעת באירוע כ"פעילות נלווית". מאידך, לא מתקיים התנאי בדבר מידת הקשר של הפעילות לאירוע הנלווה, שכן לא הוכח כי התאונה ארעה כאשר התובעת עסקה בפעילות הקשורה באירוע הנלווה לעבודה. הפעילות במהלכה נפגעה התובעת לא הייתה קשורה ולא הייתה חלק אינטגרלי מהאירוע המוכר, קרי ״הספורטיאדה״. זאת שכן, התובעת לא נפגעה בעת ניהול וארגון הפעילות הקשורה בפעילות הנלווית, אלא במסגרת פעילות פרטית, קרי במסגרת שיבה לחדרה במלון לשם פינוי החדר. התובעת לא הרימה את הנטל להוכיח כי התאונה ארעה במסגרת פעילות שקשורה הייתה לפעילות הנלווית, וכי שהייתה בבריכה אותה עת הייתה קשורה בפעילות הנלווית או בתפקידה כחברת ועד. אשר לטענה כי יש להכיר בתאונה כתאונת עבודה כיוון שזו התרחשה בעת מילוי תפקידה כחברת ועד עובדים, בהתאם לסעיף 80 לחוק וכי שגה הנתבע בעת שלא בחן באופן זה את התביעה.
אכן, לפי הסעיף הנ"ל ניתן להכיר בתאונה שהתרחשה בעת מילוי תפקיד כחבר ועד עובדים שבמקום עבודתו כ"תאונת עבודה". אין חולק על עצם השתתפות התובעת ב"ספורטיאדה" שניתן להגדירה כפעילות נלווית, אלא שלא נמצא כי התאונה ארעה לתובעת תוך כדי מילוי תפקידה ובעקבותיו או בחזרה ממנו; בנוסף, לא הוכח כי עצם שהיית התובעת בשטח הבריכה ומיקום הפח מהווה סיכון עודף. לא הוכח כי קיים סיכון עודף בשהייה במתחם המלון ביחס לסיכונים הטבעיים הכרוכים בהליכה בשטח ציבורי אחר במלון. לחילופין, לא הוכח כי היו בעיות בתשתית המלון או כי מיקום הפח היווה מכשול, אשר יצר סיכון עודף על הסיכונים הטבעיים הקיימים בהליכה בשטח ציבורי במלון. בנוסף, לא הוכח הקשר בין שהיית התובעת בשטח הבריכה לבין תפקידה במסגרת הפעילות הנלווית, כך שאין מקום לדון בענייננו על כפייה של סיכון עודף על ידי המעסיק.

לחץ/צי כאן למיקסום זכויות פנסיוניות וקביעת פגישה

תמיד כאן לשירותכם: