fbpx
תמיכה

פסיקה חדשה: הקיבוץ רשאי לקזז מכספי "חלוקת רווחים" לצורך השלמת גרעון אקטוארי

בית משפט המחוזי בנצרת קבע לאחרונה כי לקיבוץ יש את הזכות לקזז מכספי "חלוקת רווחים", וזאת לצורך השלמת גרעון אקטוארי של חבר.  בפסיקה זו, בית המשפט המחוזי בנצרת (בשבתו כבית-משפט לערעורים אזרחיים), הפך את הפסיקה של בית המשפט השלום בטבריה.

בפסיקה זו דנו בערעור שהגיש קיבוץ מרום גולן כנגד פסיקה קודמת. בשנת 1999 הפפך הקיבוץ לקיבוץ מתחדש, ובין היתר חלות עליו תקנות האגודות השיתופיות (ערבות הדדית בקיבוץ מתחדש), המחייבות אותו להבטיח את צורכי חבריו בגיל פרישה.
בשנת 2018 ביקש הקיבוץ לחלק בין החברים רווחים שהופקו באותה שנה. ככל החברים קיבל גם המשיב הודעה על זכאותו ברווחים, והוא נתבקש לומר אם להעביר את הכספים לקרן הפנסיה או לקרן השתלמות.
החבר הודיע על רצונו להעביר את הכספים לקרן השתלמות. אלא שהקיבוץ העביר את הכספים לקרן הפנסיה, הואיל ובעבר משך המשיב כספים מקרן הפנסיה ובכך הכניס את קרן הפנסיה לגירעון, כך שבעת שיגיע לגיל פרישה לא יהיו בקרן כספים שיאפשרו גמלה למשיב בשיעור המינימלי הקבוע בתקנות.
בפסיקת השופט נקבע כי תקנון הפנסיה של קיבוץ מרום גולן קובע את הדרך לדאוג לצרכיו המינימליים של החבר בהגיעו לגיל פרישה, וזאת ע"י הפרשת כספים בשנות העבודה של החבר, ובתוך כך הוא גם נתן בידי הקיבוץ זכות לפעול אם החבר אינו מפקיד כספים לקרן הפנסיה, או מושך כספים מן הקרן. פעולה זו כוללת קיזוז מכספי חלוקת הרווחים.
בידי הקיבוץ נתונה הזכות לקזז מתוך כספי חלוקת הרווחים כספים שמשך החבר מתוך קרן הפנסיה, כדי להשלים את הגירעון הפנסיוני שיצרו המשיכות שלו.

תמיכה
תמיד כאן לשירותכם: