fbpx

הגזלן הקטן של תשואת הפנסיה שלנו

בנוסף לדמי הניהול, שחותכים את החיסכון הפנסיוני בכשליש, התשואה הדמוגרפית – שמבוססת על מצבם של שאר העמיתים בקרן – עלולה לנגוס עוד חלק מהחיסכון העתידי ■ למה זה קורה ולאילו נתונים צריך לשים לב כשבוחרים בקרן פנסיה

אסא ששון, אתר דה מרקר

שליש מהחיסכון הפנסיוני שלנו נמחק בגלל דמי ניהול, שמכונים "הרוצח השקט" – שגורם לכך שעד גיל הפרישה יהיו לנו פחות כסף בחיסכון הפנסיוני. תפקידו של מנהל ההשקעות, שבגינו הוא מקבל דמי ניהול, הוא להניב לחוסך תשואה הגבוהה מהסכום שמניב מדד היחס (הבנצ'מרק) ודמי הניהול.
כשבודקים את כדאיות ההשקעה במכשיר פיננסי כלשהו, מקובל להשוות את הביצועים שלו למדד היחס, כלומר לבחון את התשואה שסיפק השוק בכללותו לעומת התמורה שנתנה השקעה במכשיר הספציפי לאחר תשלום דמי הניהול. כך ניתן לדעת אם מנהל ההשקעות או מנהל הקרן הצדיקו את דמי הניהול ששילמו להם המשקיעים, וסיפקו להם תשואה עודפת על השוק.
אם התשואה של המכשיר הפנסיוני נמוכה מתשואת מדד היחס בניכוי דמי הניהול – מנהל ההשקעות לא הצדיק את דמי הניהול ששולמו לו; אם התשואה של המכשיר הפנסיוני לאחר ניכוי דמי הניהול גבוהה ממדד היחס – הוא הצדיק את תשלום דמי הניהול.
ואולם, בנוסף לתשואה המושגת על ידי מנהל השקעות, קיים בקרנות הפנסיה עוד גזלן קטן – המכונה תשואה דמוגרפית. מדובר במושג שהשימוש בו נפוץ בקרנות פנסיה מקיפות, שבהן יש מנגנון של ערבות הדדית בין עמיתי הקרן. בשונה מתשואה רגילה, שנובעת מהעלייה או הירידה בשווי ההשקעות שנעשו בנכסי הקרן, קרן הפנסיה המקיפה מבוססת על עיקרון ההדדיות. כלומר, ערבות הדדית בין כל העמיתים באותה קרן. בנוסף לחיסכון הפנסיוני, היא כוללת כיסויים ביטוחיים למקרה של פטירה (ביטוח חיים) ולמקרה של נכות או בעיות בריאות המונעות מהעובד להמשיך בעבודתו (ביטוח לאובדן כושר עבודה).
מכיוון שהקרן מבוססת על עיקרון ההדדיות, גם הסיכונים הביטוחיים משותפים לכלל החוסכים, והיא גובה עבורם תשלום (פנסיית שארים ופנסיית נכות), שגובהו נקבע על פי חישובים אקטואריים.
אותם חישובים מבוססים על הערכות בלבד, ולכן העלויות בפועל …

החישובים יכולים לפעול גם בכיוון ההפוך….

 

לחץ כאן לקריאת המשך הכתבה באתר דה מרקר

 

תמיד כאן לשירותכם: