fbpx
מיואש מול מחשב

רווח נקי – פריסת הכנסה חייבת במס – אפשרויות חדשות בפקודת מס הכנסה

הפרשי שכר, הפרשי קצבה, פדיון ימי חופשה, מענק פרישה ומענק עקב פטירה – כל אלה יושפעו מהחוזר החדש

אריאל ברזילי,  אתר FUNDER.CO.IL

"חוקי המיסוי הם רשת שבה נתפסים הדגים הקטנים בעוד הדגים הגדולים יכולים לברוח דרך החורים" – חומות של תקווה

כל אדם עובד, ולבטח כזה שהתנסה בתהליך של פרישה מהעבודה ו/או יציאה לגמלאות, מכיר לבטח את נושא האפשרויות לפריסת הכנסה חייבת במס – "חורים" ע"פ הפתגם הרשום לעיל ממספרם ומהותם השתנו לאחרונה.

בחוזר המקצועי מס' 2/2022 שהופץ לנישומים וגורמי המקצוע ב 19.05.2022, הוסדרו האפשרויות לפריסת הכנסה חייבת במס אחורה וקדימה, ומסדיר פרקטיקות נהוגות קיימות לצד "ניקוי שולחן" של פרקטיקות והנחיות לא רלוונטיות – הבאים לידי ביטוי בתיקון סעיף 8 (ג') לפקודת מס הכנסה, אשר ממנו נגזרת גם התאמת טופס 161ג' – בקשה לפריסה על פי סעיף 8(ג) לפקודת מס הכנסה.

להלן יפורטו עיקרי השינויים בחוזר 2/2022 והאפשרויות השונות לפריסת ההכנסה החייבת במס הנובעות מחוזר זה, שתחולתו מיום פרסומו – 19.05.2022:

הפרשי שכר….

הפרשי קצבה….

פדיון ימי חופשה….

מענק פרישה….

מענק עקב פטירה…

להלן יפורטו שינויים בעקרונות פריסת מס קדימה – אשר מתייחסים לפריסה של מענק פרישה, מענק עקב פטירה והיוון קצבה.

עד מועד פרסום חוזר זה, שנת הפריסה הראשונה היתה השנה בה הסתיימה העסקתו של העובד/ת אצל המעסיק אשר שילם את מענק הפרישה החייב במס ( למעט מקרה בו סיום ההעסקה היה ברבעון האחרון של שנת המס עד 30.09 של אותה שנת מס – שבו ניתן לדחות את שנת הפריסה הראשונה אל שנה העוקבת לאחר סיום ההעסקה ).

בחוזר זה נוספה אפשרות לכל עובד/ת, ללא כל תלות במועד סיום ההעסקה אצל המעסיק בשנת המס, לבקש כי פריסת המס תתחיל בשנת המס העוקבת לאחר סיום ההעסקה, כאשר במצב שכזה, תופחת שנה אחת ממספר שנות פריסת המס קדימה ( לא תהיה הפחתה שכזאת למי שסיים את עבודתו אחרי ה 30.09 כפי שהוזכר לעיל ). תקופת פריסת המס המינימלית האפשרית הינה שנתיים…..

 

לחץ כאן לקריאת המשך הכתבה באתר FUNDER.CO.IL

 

 

מיואש מול מחשב
תמיד כאן לשירותכם: