fbpx
צעיר במחשב

מחשבון לקצבת פרישה

חברת הביטוח מגדל השיקה משחבון פנסיוני מקוון המיועד
לתכנן בצורה טובה יותר את הדרך לקתבת הפרישה

המחשבון כולל נתונים על סכומים שקיימים בקרנות פנסיה מקיפות חדשות
ומקורות כספיים אחרים בגינם תרצה לקבל פנסיה.

בשורה התחתונה , המחשבון נותן מידע – כמה קצבה אפשר לקבל?
קצבת הפנסיה החודשית שלך בהתאם לתקופת הבטחה ומסלול אחוזי קצבה
מסלול אחוזי קצבה – שיעור מתוך הקצבה שלך המיועד לתשלום לאלמן/ה לאחר פטירתך (מסלול קצבה של 30%, 60%, 100% מגובה הקצבה שלך).
תקופת הבטחה – תקופה בחודשים בה יקבלו אלמן/ה את מלוא הקצבה שקיבלת, ובהיעדר אלמן/ה יקבלו מוטביך/יורשיך את הערך המהוון של קצבתך לשארית התקופה שבחרת.

חשוב לדעת ככל שתקופת הבטחה גדולה יותר ו/או אחוז הקצבה לאלמן/ה גבוה יותר – סכום הקצבה שישולם לך נמוך יותר.

 

 

לחץ כאן לכניסה למחשבון קצבת פרישה של חברת מגדל

צעיר במחשב
תמיד כאן לשירותכם: