fbpx

האם גרוש רשאי לבצע תכנון מס שיפגע בזכויות בת זוגו לשעבר?

זוג התגרש לאחר 19 שנות נישואים • בסמוך לפרידתם, הבעל פרש משירות קבע והחל לעבוד כאזרח עובד צה"ל במשכורת חודשית, לצד קבלת פנסיית גישור • ביהמ"ש קבע כי האישה זכאית לכ-40% מפנסיית הגישור, אולם אז התעוררה השאלה האם הבעל רשאי לקבוע כי פנסיית הגישור תסווג כ"הכנסה שנייה", והכנסתו מעבודתו השוטפת תיחשב כ"הכנסה ראשונה"

ליהיא כהן-דמבינסקי, אתר גלובס
הכותבת היא עורכת דין, שותפה במשרד מ. פירון ושות', מנהלת תחום דיני משפחה

האם בית המשפט רשאי לאסור על אדם לבצע תכנון מס לגיטימי, רק משום שתהיה בכך פגיעה בזכויות בת הזוג לשעבר? בפסק דין שפורסם לאחרונה, בית המשפט לענייני משפחה בטבריה ענה על כך בחיוב.
בני הזוג נישאו בשנת 2002 והתגרשו לאחר 19 שנות נישואים. בסמוך לפרידתם, הבעל פרש משירות קבע בצה"ל והחל לעבוד כאזרח עובד צה"ל במשכורת חודשית, לצד קבלת פנסיית גישור.

בתחילה הבעל התנגד עקרונית לכלל שיתופה של האישה בפנסיית הגישור, בטענה כי חוק חלוקת חיסכון פנסיוני אינו חל על פנסיה מסוג זה. בית המשפט אישר את נכונות הטענה, אך קבע כי אי-הכללת הפנסיה בחוק ספציפי זה אינה שוללת את זכותה הכללית של האישה להיות שותפה בכל זכות שנצברה לבעל במהלך הנישואים.

על בסיס חוות-דעת מומחה, בית המשפט קבע כי האישה זכאית לכ-40% מפנסיית הגישור של הבעל, אולם אז התעוררה השאלה האם הבעל רשאי לקבוע כי פנסיית הגישור תסווג כ"הכנסה שנייה", והכנסתו מעבודתו השוטפת תיחשב כ"הכנסה ראשונה", לצורכי מס.
לטענת הבעל, תכנון מס היא זכות השייכת לו, שכן מדובר בפעולה שאינה מתייחסת לזכות משותפת שנוצרה במהלך החיים המשותפים או לזכות שהיא פרי של מאמץ משותף. מדובר בזכות המתחדשת בכל שנת מס, והבעל יכול לקבל הנחה ממס על הכנסה עד שיעור מסוים, והחזר מס כנגד נקודות הזיכוי שלו. פעולה זו לא הוגבלה על-ידי המחוקק, ושעה שהוא הגורם המשלם, ראוי שזכות בחירת מדרגת המס תהא זכותו הבלעדית של מי אשר עמל ומרוויח את פרי עמלו.

הבדלים גדולים בין האפשרויות
ההבדלים בין שתי האופציות – מיסוי כהכנסה ראשונה או מיסוי כהכנסה שנייה – הוא משמעותי. החלק שניתן לאישה מתוך הפנסיה של הבעל הוא מתוך סכום הנטו שלו, לאחר שכבר הופחתו המסים על-פי נתוניו האישיים, כלומר הוא מושפע מ"הטבות" ו"הנחות" מס להן זכאי הבעל, למשל בגין נקודות זיכוי או הטבת מקום מגורים, המפחיתות את גובה המס שהוא נדרש לשלם.
מאחר שהכנסה המסווגת כהכנסה "ראשונה" מחויבת במס בהתאם למדרגות מיסוי, הרי שככל שהכנסתו של הנישום גדלה – יוטל עליו מס בשיעור גבוה יותר. "הטבות" ו"הנחות" מס מיוחסות רק להכנסה המסווגת כהכנסה "ראשונה". ההכנסה "השנייה" תמוסה לפי שיעור מס קבוע וגבוה יותר.

המשמעות היא שסיווג ההכנסה של הבעל מגמלה כהכנסה "שנייה" יביא למיסוי בשיעור גבוה יותר, בהשוואה לחלופה של מיסוי הגמלה כהכנסה "ראשונה", ולפיכך יהיה בכך כדי להקטין את חלקה "נטו" של אישה בגמלה, ולעומת זאת היא תגדיל את הכנסתו "נטו" של הבעל מעבודה.

בית המשפט קבע כי יש להפריד בין זכותו של הבעל לתכנוני מס במישור היחסים בינו לבין רשויות המס – לבין מישור היחסים בינו לבין האישה: "פעולה של בן זוג לשעבר, שיש בה לפגוע בזכות מהותית שנצמחה לבן הזוג האחר תוך כדי תקופת הנישואים, אינה פעולה לגיטימית בהתאם ל…

 

לחץ כאן לקריאת המשך הכתבה באתר גלובס

 

תמיד כאן לשירותכם: