fbpx
אם מבוגרת ובת

על מה מומלץ לשים לב בחוזה ביטוח סיעוד פרטי?

חוזי ביטוח ככלל, וסיעודיים בפרט, נוטים להיות ארוכים, משעממים ומלאים במונחים משפטיים ורפואיים לא ברורים. עם זאת, מומלץ לקחת את הזמן ולקרוא בעיון את החוזה תוך בחינה זהירה של מספר נקודות מרכזיות.

אתר חדשות 0404

מטופלים סיעודיים ובני משפחותיהם נאלצים להתמודד לבדם עם הוצאות של אלפי ש"ח בחודש לכל הפחות. חלק מהמטופלים הסיעודיים הינם ברי מזל ויש להם פוליסת ביטוח סיעוד פרטית, ולכן הם יכולים להגיש תביעת סיעוד לחברת הביטוח. אולם, ביטוח סיעודי פרטי הוא מוצר מורכב הדורש הבנה מעמיקה. בהמשך לכך, להלן מספר נקודות חשובות להן כדאי לשים לב ביחס לחוזה הביטוח הסיעודי הפרטי.

מהו ביטוח סיעודי פרטי?
ביטוח סיעודי פרטי הוא חוזה שנחתם בין אדם פרטי לחברת ביטוח מסחרית. בהתאם לחוזה, האדם משלם לחברה סכום כסף מדי חודש ("פרמיה"). בתמורה, חברת הביטוח מתחייבת, בהתאם לתנאי הפוליסה, להשתתף במימון הטיפול הסיעודי או האשפוז הסיעודי.

יודגש, כי הביטוח הסיעודי הפרטי נערך על ידי האדם באופן פרטי מול חברת הביטוח ומחייב הגשת תביעת סיעוד לחברת הביטוח לצורך מימוש הזכויות מכוחו. יש להבחין בינו ובין זכויות שונות הניתנות על-ידי המדינה באמצעות המוסד לביטוח לאומי ומשרד הבריאות (למשל קצבת סיעוד). פוליסת הביטוח הסיעוד הפרטית מעניקה זכויות מעבר לזכויות שמעניקה המדינה.

כמו כן, יש להבחין בין הביטוח הסיעודי הפרטי, לבין ביטוח סיעודי קבוצתי שכל אדם יכול לרכוש באמצעות קופות החולים. ביטוח סיעודי דרך קופות החולים אמנם מנוהל על-ידי חברות הביטוח הפרטיות, אולם תנאיו הינם אחידים וככלל פחות טובים מאלו של הביטוח הסיעודי הפרטי (למשל הגבלת משך תשלום תגמולי הביטוח).

פוליסת ביטוח קבוצתית נוספת היא ביטוח סיעודי שנרכש על קבוצת אנשים, למשל עובדי חברה, חברי קיבוצים, וועד עובדים וכיוב'. הפרמיה במסגרת ביטוחים אלו היא לרוב זולה יותר ביחס לביטוח סיעודי פרטי, אולם גם כאן, לרוב, תשלומי תגמולי הביטוח למבוטחים מוגבלים למספר שנים.

למה כדאי לשים לב בחוזה הביטוח הסיעוד הפרטי?

ככלל, קיים שוני בתנאי הביטוח בין חברות הביטוח ולעיתים אף בין סוגים שונים של פוליסות ביטוח סיעודי ששווקו על-ידי אותה חברת ביטוח. למה כדאי לשים לב בפוליסת הביטוח הסיעודי?

משך הכיסוי;
גובה הכיסוי;
גובה הפרמיה. במיוחד יש לתת את הדעת לשאלה האם הפרמיה משתנה על פני הגיל, או שהפרמיה קבועה לאורך השנים.
האם תגמולי הביטוח כוללים פיצוי (סכום חודשי מוסכם מראש) או שיפוי (החזר להוצאות בפועל). לשאלה זו קיימת חשיבות מיוחדת שכן במידה ואדם מבוטח בביטוח סיעודי בשני מקומות, הוא זכאי לקבל תגמול משתי החברות רק במידה ומדובר בפיצוי (ולא שיפוי).
האם קיימת תקופת ההמתנה, כלומר תוך כמה זמן מהמועד בו הפך לסיעודי יוכל המבוטח….
האם קיימים חריגים…..
האם קיימת צבירת זכויות. כלומר….

 

לחץ כאן לקריאת המשך הכתבה באתר 0404

אם מבוגרת ובת
תמיד כאן לשירותכם: