fbpx
בטוח לאומי

קידום הרחבת תקנות נכות של נפגעי עבודה

הביטוח הלאומי מבקש לשנות תקנות משנת 1965 ולקדם הרחבת תקנות נכות עבודה במיליוני שקלים. לראשונה יינתן מענה רוחבי ולא נקודתי לאלפי הנכים הקשים ויעניק להם תוספת כספית קבועה למי שירצה שיקום מקצועי, טיפול רפואי או שיבה למעגל העבודה.

אתר הביטוח הלאומי

בביטוח הלאומי קיימות כמה וכמה קצבאות כשהבולטות שביניהן הן קצבת נכות כללית וקצבת נכות עבודה. שתי קצבאות אלו שונות זו מזו, הקצבה הראשונה היא קצבה סוציאלית למי שנפגע או חלה ובעקבות זאת איבד את היכולת שלו להתפרנס. במסגרת קצבה זו ניתן לקבל קצבה בסיסית של עד כ-4,291 ₪ ותוספות בגין הרכב משפחתי, ובמצבים קשים – גם תוספת שירותים מיוחדים (שר"מ) למי שזקוק לעזרה בפעולות היום יום, כגון לבישה, רחצה, אכילה וכיו"ב.

כמו כן, מדובר בקצבה שמוצמדת, בעקבות הרפורמה בנכות שעברה בשנים האחרונות, לשכר הממוצע במשק ולא למדד.

קצבת נכות עבודה היא קצבה ביטוחית, כלומר: קצבה שנועדה בחוק להבטיח את הכנסתו של העובד (שכיר או עצמאי) לפני הפגיעה בעבודה, על מנת לשמר את הכנסותיו או, חלילה, את הכנסות המשפחה במקרה של מוות. הקצבה, בשונה מקצבת נכות כללית, היא קצבה המבוססת על השכר של נפגע העבודה ואינה מופחתת, גם אם לנכה עבודה יש הכנסה מעבודה לאחר פגיעתו, כך לפי החוק.
נוסף על קצבת נכות עבודה יש אפשרות לקבל קצבה מיוחדת נוספת בעיקר למי שנכותו היא של 75% ומעלה. קצבה זו נועדה לסייע בפעולות היום יום (בדומה לקצבת שירותים מיוחדים בקצבת נכות כללית). הקצבה מחולקת ל-4 רמות בהתאם למידת ההיזקקות של הנכה לעזרת הזולת, ויכולה להגיע עד לסך של 9,300 ₪ בחודש – המתווספים לקצבת נפגעי העבודה הבסיסית שכאמור היא על פי השכר של נפגע העבודה.
הביטוח הלאומי מבקש לתקן את התקנות שנכתבו לפני עשרות שנים ולהתאימן לעת החדשה, כדי שאלו ייתנו את הסיוע הטוב ביותר עבור נפגעי העבודה, ובאופן כזה שייתן לראשונה מענה רוחבי ולא נקודתי לאלפי הנכים הקשים ויעניק להם תוספת כספית קבועה לצורכי שיקום מקצועי, טיפול רפואי או שיבה למעגל העבודה.

מלבד זאת, כל נכה עבודה שנקבעו לו 10% נכות ומעלה זכאי מטעם הביטוח הלאומי לשיקום מקצועי בהתאם למצבו, הכולל בין היתר לימודים מקצועיים, הכוונה מקצועית, הכשרות ועוד.

כדי לקדם חקיקה זו הביטוח הלאומי יבקש להוסיף תקציב עבור נכי העבודה, במקביל לביטול סעיף שאינו רלוונטי הניתן לעשרות בודדות מדי שנה ועוסק במי שאינו מסוגל לנסוע בתחבורה ציבורית וצריך הסעה לשם כך (בעוד היום יש לרובם רכב פרטי).

יש לציין כי מי שזקוק לרכב מותאם כפגוע גפיים, יש עבורו מענה משלים דרך הסכם הניידות ותוספת כספית נוספת.

תקנות אלו יפורסמו לציבור בימים הקרובים לקראת שינוי החקיקה בכנסת ישראל.

 

בטוח לאומי
תמיד כאן לשירותכם: