fbpx

בעלי שליטה יכולים למשוך פנסיה תקציבית מהחברה שבבעלותם

סטפוינט!, חברה לייעוץ פנסיוני

כחלק מתכנון המס של החברה ניתן לתכנן מראש בהסכם עם בעל השליטה רשת ביטחון עבורו,  כך שביום שהוא יחליט על פרישה מהעבודה, תעמוד לרשותו קצבה מטעם החברה כתחליף לשכר אותו הוא היה רגיל למשוך.
– קצבה בניגוד לשכר נהנית מפטור ממס (קצבה מזכה) בגיל פרישה.
– ההוצאה היא הוצאה מוכרת לחברה.
– בעל השליטה בוחר מתי להתחיל לקבל את הקצבה.
– בעל השליטה יכול לבחור לשלם גם קצבה אחריו לשארים ולהבטיח כך גם את זכויותיהם בחברה.
– הסכום המקסימלי שבעל השליטה יכול לקבל חודשית עומד על  1.5% מהכנסתו הממוצעת לאורך שנות עבודתו.
– ההסדר מחייב הסכם משפטי בין החברה לבין בעל השליטה, הסדר זה נכנס לתוקף במועד בו בעל השליטה יבקש זאת ובאישור מועצת המנהלים.
– מועד תחילת קבלת הקצבה מחייב העברת מוטת השליטה מבעל השליטה למנהלים אחרים.
– ניתן להוסיף מענק, בנוסף לקצבה החודשית.
– הסדר זה מאפשר שימוש ביתרות לא מחולקות בחברה לטובת תשלום קצבה לבעלי השליטה שצברו אותן במשך שנים.
– ניתן להחיל את ההסדר בכל גיל ולאו דווקא בגיל פרישה.
– ניתן להחיל את ההסדר גם בחברת יחיד.
– לא נידרש אישור מראש של פקיד שומה אלא מספיק הסכם בהתאם לנתונים שמכתיב רו"ח.
– בעל השליטה יכול לבקש לשעבד נכס בחברה לטובת הבטחת הסכום בהתאם לחוות דעת אקטוארית לגבי ההון הנדרש להבטחת הקצבה.
שלבי הביצוע: החלטה של רו"ח כחלק מתכנון המס, ניסוח הסכם משפטי בין בעל השליטה לחברה, חוו"ד דעת אקטוארית לגבי גובה ההתחייבות ואישור ההסכם על ידי הנהלת החברה.

ההמלצה החמה היא לחברות שבהן יש בעלי שליטה היא לבצע תכנון פרישה מראש של בעל השליטה עם פנסיה תקציבית מהחברה.
לכל מי שהנושא רלוונטי מוזמן ליצור קשר.

רמי סגמן, מנכ"ל משותף בחברת סטפוינט
rami@setpoint.co.il

תמיד כאן לשירותכם: