fbpx

רשות לניירות ערך: שווי הנכסים המנוהל בענף צמח ב-8.5% במהלך 2019

אתר   funder.co.il

מנהל מחלקת השקעות, דודו לביא: הובלנו בשנים האחרונות מהלך שנועד להנגיש למשקיעים את שירות ניהול תיקי ההשקעות באופן דיגיטלי. בשנת 2019 אנחנו מתחילים לראות פירות ראשונים, הבאים לידי ביטוי בהצטרפותם של כ-1,250 לקוחות חדשים ובשווי נכסים מנוהל הנאמד בכרבע מיליארד שקל

רשות ניירות ערך מפרסמת את נתוני סיכום פעילותן של חברות בעלות רישיון לניהול תיקי השקעות לשנת 2019
שווי הנכסים המנוהל בענף צמח ב-8.5% ובכ-770 לקוחות במהלך 2019
מנהל מחלקת השקעות, דודו לביא: "במסגרת פעילותנו לפיתוח תחום ניהול התיקים, הובלנו בשנים האחרונות מהלך שנועד להנגיש למשקיעים את שירות ניהול תיקי ההשקעות באופן דיגיטלי. בשנת 2019 אנחנו מתחילים לראות פירות ראשונים, הבאים לידי ביטוי  בהצטרפותם של כ-1,250 לקוחות חדשים ובשווי נכסים מנוהל הנאמד בכרבע מיליארד ₪. מדובר בגידול של כ- 230% ביחס לשנת 2018. בכוונתנו לפעול להרחבת פעילות זו גם במהלך השנה הקרובה, באמצעות הפיתוח של שירות ניהול תיקים 2.0".
רשות ניירות ערך פרסמה היום (13.5.2020) את הדוח השנתי לסיכום שנת 2019 בענף ניהול התיקים בישראל. נכון לתאריך ה – 31 בדצמבר 2019, בתחום ניהול התיקים פעלו 123 חברות בעלות רישיון אשר סיפקו שירות ללמעלה מ-80,000 לקוחות.
שווי הנכסים המנוהל על ידי כלל החברות נאמד בכ – 295 מיליארד ₪, כאשר כ – 113 מיליארד ₪ מתוכם מיוחסים לנכסים המנוהלים עבור לקוחות מוסדיים (קרנות פנסיה, קרנות נאמנות וקופות גמל).
כמו כן, מהנתונים המפורסמים בדוח וממידע נוסף הקיים בידי הרשות נמצא כי:
חל גידול בשיעור של כ- 8.5% בשווי הנכסים המנוהלים בענף. שווי הנכסים המנוהלים עבור לקוחות שאינם מוסדיים צמח בשיעור גבוה אף יותר , כ….

תמיד כאן לשירותכם: