fbpx

פסיקה: זכויות פנסיוניות למלצר

בית הדין לעבודה בתל אביב דן לאחרונה בתביעה של מלצר שעבד עד לשנת 2017, ושכרו היה מתשר (טיפים) בלבד.
העובד הועסק כמלצר במסעדה במשך שנתיים וחצי , עד לשלהי 2017. שכרו של העובד שולם באמצעות תשרים בלבד, אך לא נפל משכר המינימום במשק.   התביעה הינה לתשלום זכויות סוציאליות שונות. התביעה הוגשה נגד שתי נתבעות, החברות שהעסיקו אותו במסעדה, ונגד בעליהן הוגשה בקשה להרמת מסך ההתאגדות.

סטפוינט , חברה לייעוץ פנסיוני

בית הדין האזורי לעבודה קיבל את התביעה ברובהופסק כי אשר להסכם העבודה בין הצדדים, ההבנה שהעובד יקבל את שכרו באמצעות התשרים באופן יחסי למספר שעות העבודה במשמרת, זו ההסכמה שעמדה בלב ההתקשרות בין הצדדים.
ההודעה על תנאי העסקה שהציגה המעסיקה איננה מגלמת הסכמה זו. אמנם, ההודעה קובעת לעובד "רשת בטחון" בגובה שכר המינימום, ומותירה בידיו את התשר, אולם היא קובעת פיקציה לפיה שכרו נקבע על פי שכר המינימום במשק וזכויותיו הסוציאליות משולמות לכאורה לאורו.
בנסיבות העניין אין מקום ליתן להודעה על תנאי ההעסקה תוקף מחייב: הצדדים הסכימו כי שכרו של העובד שולם באמצעות קופת הטיפים באופן יחסי למספר שעות עבודתו במשמרת, על יסוד הסכמה זו החל את עבודתו והסכמה זו עמדה בבסיס ההתקשרות ביניהם.
העובד חתם על ההודעה על תנאי ההעסקה, אך עותק ממנה לא נמסר לו מעולם; "הודעה על תנאי העסקה איננה ערוכה כדין; הנתבעים לא פעלו לפי ההודעה על תנאי ההעסקה.
השכר שנקבו בתלושי המשכורת שרירותי, הוא אינו מבוסס כלל על מספר שעות העבודה שבוצעו על ידי התובע, והזכויות הסוציאליות שפורטו בהם חסרי קשר למציאות;
ההודעה על תנאי העסקה נועדה לסייע למעסיק להתחמק מתשלום זכויות התובע, להפחית תשלומים לרשויות ובכך לפגוע בביטחון הסוציאלי של העובד.
הכספים ששולמו לעובד מהווים שכר עבודתו לכל דבר ועניין ומכלל השכר ששולם הוא זכאי לזכויות סוציאליות; העובד אינו זכאי להשלמת שכר בגין חלק מהתשרים שנוכה מקופת הטיפים לטובת המעסיק.
כספי התשר יצאו מידי המלצרים והועברו לבעלות המעסיק, והם אינם שייכים למלצרים. הכסף ששולם מתוכם לעובד בלבד, הוא שכר עבודתו;
מלבד התשרים לא שולמו לעובד זכויות כלשהן. לפיכך הוא זכאי לתשלום דמי הבראה, דמי חגים, פדיון חופשה, גמול בגין עבודה בשעות נוספות ובמנוחה השבועית, לתשלום בגין חלף הפרשה לפנסיה ולפיצויים;
כן זכאי העובד לפיצוי בסך 5,000 ₪ בגין אי מסירת הודעה על תנאי העסקה, שכן אף שהנתבע הציג הודעה על תנאי העסקה חתומה על ידי העובד, ההודעה לא נמסרה לעובד ומכל מקום לא שיקפה את תנאי עבודתו;
העובד זכאי לפיצוי בגין רישום לקוי בתלושי השכר, כאשר ביה"ד מוגבל בקביעת הפיצוי עד לסכום הנתבע בסך 13,200 ₪.

תמיד כאן לשירותכם: