fbpx

שאלון הצהרת הבריאות יותאם למוגבלות המבוטח הפוטנציאלי

לאט ובטוח אנחנו הופכים להיות מדינה יותר ויותר מתוקנת מהרבה בחינות ובבריכה שלנו: יש כמה דלתות כניסה לחברות הביטוח, אנו כיועצים מחפשים את הדלת המתאימה ביותר עבור כל אחד ואחת בהתאם למצבו האישי.   הדרך הקלאסית להפוך להיות מבוטח הינה מילוי הצהרת בריאות, רשות שוק ההון ממשיכה לקדם את השוויוניות ומעדכנת את חוזר החיתום עם התייחסות חדשה לבעלי מוגבלויות, הממונה על שוק ההון, פרסם טיוטת הנחיות שמטרתן לסייע למועמד לביטוח למצות את בחינת זכאותו לכיסוי ביטוחי, חרף מצבו הרפואי והתפקודי- למי שמתעניין מצ"ב יותר פרטים כולל החוזר.

רמי סגמן, מנהל משותף חברת סטפוינט

עבודת הפיקוח השוטפת על חברות הביטוח העלתה שיש לשפר תהליכי עבודה בחברות ביטוח כך שמועמד לביטוח עם מוגבלות יוכל למצות באופן מיטבי את בחינת זכאותו לכיסוי ביטוחי. משכך, עלה
הצורך בעדכון של הנספח.
מבדיקות שערכה רשות שוק ההון עלה שבמקרים מסוימים חברת ביטוח לא מעדכנת את המועמד לביטוח עם מוגבלות על האפשרות העומדת בפניו לפנות בבקשה מחודשת לצירוף, לאחר חלוף תקופת זמן, שבמהלכה התגבשה
ודאות לגבי מצבו התפקודי של המועמד לביטוח. כמו כן עלה כי בעת בחינת צירוף מועמד לביטוח על הספקטרום האוטיסטי לעיתים ניתן משקל רב יתר על המידה לזכאותו של המועמד לקצבת נכות מביטוח לאומי, ללא שבוצעה
בהכרח בחינה פרטנית לגבי מצבו הרפואי והתפקודי. לאור זאת מעודכן הנספח, באופן שמסדיר נושאים אלה ומנחה את חברות הביטוח באשר לעריכת הליך החיתום לשם צירופו של אדם עם מוגבלות כהגדרתו חוק שוויון זכויות
לאנשים עם מוגבלות, טרם קבלתו לביטוח. ההנחיות החדשות יאפשרו למועמד לביטוח עם מוגבלות למצות באופן מיטבי את בחינת זכאותו לכיסוי ביטוחי, זאת למרות מצבו הרפואי והתפקודי.

חיתום רפואי הוא תהליך של בדיקת המצב הרפואי של מועמד לביטוח טרם קבלתו לביטוח. התהליך נועד לאפשר למבטח לקבל מידע שעל בסיסו יחליט האם ברצונו לקבל את המבוטח לביטוח ובאלו תנאים.
חוק חוזה הביטוח, מאזן בין חובות המבטח לבין חובות המבוטח בכל הנוגע לתהליך קבלה לביטוח. החוק קובע כי מבטח רשאי לקבל החלטה לעניין קבלה לביטוח של מועמד לביטוח באמצעות הצגת
שאלות בעניינים שיש בהם כדי להשפיע על נכונותו של מבטח סביר לכרות את החוזה בכלל או לכרותו בתנאים שבו, וכי גוף מוסדי ישאל שאלות באופן ברור, שיאפשר למועמד לביטוח לעמוד בחובה המוטלת עליו להשיב
תשובות מלאות וכנות.
בנוסף, גוף מוסדי נדרש לקבוע את תנאי החיתום כבר בעת הצירוף לביטוח, ולא לערוך חיתום רפואי בדיעבד בעת יישוב תביעה )בכפוף לאמור בתקנות הפיקוח על עסקי ביטוח.
לפיכך, יש להסדיר את הליך החיתום הרפואי, כך שיאפשר, ככל הניתן, קבלת מלוא המידע הנדרש במסגרת הליך החיתום הרפואי.
מטרת חוזר זה לקבוע עקרונות מנחים לביצוע הליך חיתום רפואי, ככל שגוף מוסדי בחר לערוך חיתום. מובהר כי אין באמור כדי לגרוע מהחובות החלות על גוף מוסדי ככל שבחר שלא לערוך חיתום כאמור.
בנספח לחוזר מפורטת רשימה של נהגים שניתן לעשות בהם שימוש בהליך חיתום רפואי ונהגים שאין לעשות בהם שימוש בהליך חיתום רפואי.

תמיד כאן לשירותכם: