fbpx

האם כספי קרן ההשתלמות שייכים לקיבוץ או לחבר?

בית הדין לעבודה דן לאחרונה בתביעה של קרן השתלמות מחבר בקרן, וזאת בכדי שיחזיר את כספי קרן ההשתלמות ששולמו לו.
הדיון נסב אודות השאלה האם יש להורות על החזר כספים שהתובעת, המנהלת קרן השתלמות, שחררה לנתבעים (חברי קיבוץ).

סטפוינט, חברה לייעוץ פנסיוני

מדובר בכספים ששוחררו על יסוד הטענה לפיה מדובר בכספים שנרשמו על שם החברים במעמדם כמועמדים לחברות בקיבוץ, ולכן הזכאות בכספים הצבורים בקרן ההשתלמות נתונה לקיבוץ ולא להם.
בית הדין האזורי לעבודה קיבל את התביעה ופסק כי הקיבוץ הוא קיבוץ שיתופי ובעלי קרן ההשתלמות היו מועמדים לחברות בקיבוץ בעת שנפתחה קרן ההשתלמות. מהראות חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים, פקודת מס הכנסה ותקנות האגודות השיתופיות, עולה כי שאין מניעה שקיבוץ שיתופי ישלם בעד חבריו כספים לקופת גמל, לרבות לקרן השתלמות, וזאת בניגוד לטענת הנתבעים כאילו החברות בקרן השתלמות היא אך ורק אישית.
בנוסף, לצורך הדיון בשאלת הבעלות הכספי קרן ההשתלמות, אין אבחנה מהותית בין חבר הקיבוץ לבין מועמד לחברות. לפי כללי הסכם הקליטה למועמד בקיבוץ (המחיל את הוראות תקנון הקיבוץ, הוראות תקנון הקליטה והחלטות האסיפה הכללית של הקיבוץ על מועמד),
חלות הוראות דומות לעניין חובות וזכויות, הן לעניין חברי קיבוץ והן לעניין מועמדים. זאת ועוד, לא מתקיימים יחסי עובד-מעסיק בין הנתבעים לבין הקיבוץ.
מכל מקום, הכלל ביחס לחברי קיבוץ או מועמדים הוא כי הכנסות החברים שייכות לקיבוץ. קל וחומר מקום בו אין חולק שהנתבעים הועסקו במסגרת סידור העבודה של הקיבוץ עצמו.
בנוסף, הכספים שהופקדו בקרן השתלמות אצל התובעת הם כספי הקיבוץ ולא כספי החברים.

תמיד כאן לשירותכם: