fbpx

איך מאזנים משאבים בין בני זוג שנפרדו?

פנסיה היא זכות סוציאלית, שנועדה להקנות לאדם מקור מחיה לעת זקנתו, ואך הגיוני שזכות זו תוכל להתממש במלואה, בכדי שחלילה לא יישאר אדם לעת זקנתו ללא מקור מחיה.

חשיבותו של תהליך איזון המשאבים הפנסיוניים בעת הגירושין הינו מכריע לעת זקנה.

בסט פוינט! מחלקה המתמחה באיזון משאבים פנסיוניים בעת פירוד.

לאחר קבלת פרטי הזוג המתגרש יחל הליך מקצועי לקבלה וניתוח של כל הנתונים הפנסיוניים של הזוג.
האקטואר של סטפוינט יציג לזוג את חוות הדעת, אותה יציג המגשר / עו”ד לבית המשפט.

מחלקת איזון המשאבים של סט פוינט!:

מחלקת האקטואריה של סט פוינט! תספק לזוג חוות דעת מקצועית שתערך על ידי צוות אקטוארים ויועצים פנסיוניים מנוסים.
ליווי ביישום חוות הדעת לאחר הפסיקה מול קרנות הפנסיה וחברות הביטוח. כולל הנפקת פסיקתאות לבית המשפט ולווי מלא עד לפיצול הכספים בפועל. (לרוב תהליך שוחק וארוך, המצריך “מאבק” מול החברות הגדולות, זאת כיוון שאין הן ערוכות באופן מלא לתהליכים אלו).
אופציונלי: טיפול מול רשויות המס ע”י רו”ח מטעמנו.

קיימות שתי גישות עיקריות לחלוקת הנכסים:
שיטה א’: שיטת היוון הזכויות.

בשיטה זו מחושבות כל הזכויות והיתרות אשר נתגלו לבני הזוג, ולהן יבוצע תחשיב שווי מהוון.
שיטה זו מביאה את הערך הנוכחי של הקצבאות והיתרות, המגיעות לכל אחד מהצדדים ביום הפרישה.
תחשיב זה מהווה פתרון לאלו המעוניינים בהעברת הכסף באופן מיידי וסגירת החשבונות המשותפים (סגירת החובות הפנסיוניים אחד כלפי השני), וכמו כן את ההתחייבויות העתידיות המשותפות.

שיטה ב’: החוק לחלוקת נכסים פנסיוניים.

שיטה זו מסתמכת על ה”חוק לחלוקת חיסכון פנסיוני בין בני זוג שנפרדו, תשע”ד 2014″ ועל “תקנות לחלוקת חיסכון פנסיוני בין בני זוג שנפרדו, תשע”ז- 2017”.
תמצית החוק:

צבירה של כספים:

החוק מחייב את הגוף המשלם להפריד את הכספים הצבורים לשני חשבונות נפרדים. בן הזוג לשעבר יקבל את חלקו בחסכון במועד הזכאות ללא תלות בחוסך.
ההפרדה תעשה בהווה ולא בגיל הפרישה.
צבירה של זכויות:

תירשם הערה בקרן החוסך.
בעת הפרישה יהיה זכאי בן הזוג לשעבר לחלקו היחסי מתוך קצבתו של העמית החוסך.

למידע נוסף / קביעת פגישה עם מומחי סטפוינט!

תמיד כאן לשירותכם: