fbpx

האם נפילה במהלך משחק כדורגל הינה "תאונה" כמשמעה בביטוח תאונות אישיות?

בית משפט השלום ברמלה דן לאחרונה בתביעה לתשלום תגמולי ביטוח, וזאת לאחר שהמבוטח נפגע במהלך משחק כדורגל.

סטפוינט, חברה לייעוץ פנסיוני

במהלך המשפט נדונה השאלה האם נפילה במהלך משחק כדורגל הינה בגדר "תאונה" כמשמעה בפוליסה.

בית המשפט פסק שיש לקבוע כממצא עובדתי כי במהלך משחק כדורגל, נחבל התובע חבלה סיבובית בברכו השמאלית, עת נחתה רגלו על הקרקע, אגב ריצה.
אפשר וסביר כי הדבר אירע בעת מגע עם שחקן אחר בו נתקל התובע. אפשר שאותו מגע קדם במעט לנפילה, ומשכך תרם לחבלה.
הצדדים היו חלוקים בשאלה האם נפילה כתוצאה מחבלה סיבובית בברך באה בגדר "תאונה".
לא היתה מחלוקת שמדובר באירוע פיזי, גלוי לעין, בלתי צפוי, אשר גרם לנזק. המחלוקת נוגעת בשאלה האם האירוע בא בגדר הרכיב "אירוע חיצוני".
מפסיקת השופט , ולפי שעולה מפסיקות קודמות, (לרבות הלכת סלע), "חיצוני" משמעו "שמחוץ לנפגע", כלומר , בשונה מאירוע "פנימי", שמקורו בנפגע, כמחלה או לקות מובנית בו.
יישום מנגנון הפרשנות התכליתית מלמד כי דין טענת חברת הביטוח להידחות.
לא נטען וממילא לא הוכח כי התובע נפל בשל מחלה או בשל פגם המובנה בו.
במקרה זה הפציעה אינה נובעת מ"מחלה", ואף לא מ"עירוב" שבין מחלה לתאונה. האירוע בו נחבל התובע, בין אם בעקבות מגע עם שחקן אחר ובין אם לאו, בא בגדר "תאונה" כמשמעה בפוליסה.

תמיד כאן לשירותכם: