fbpx

חברי קיבוץ: הבהרה בנושא קיבוע זכויות

חברים שלום,
בהמשך לפרסום, שחלקכם נחשף אליו והועבר אלינו, שיצא מטעם סוכנות הביטוח טנא – מבט, ולאחר שבדקנו את הנושא היטב, הן מול שלטונות מס ההכנסה והן עם משרדי רו"ח, המובילים בתנועה הקיבוצית ופעילים נוספים. מצאנו לנכון להבהיר כי המכתב שיצא אליכם עלול להטעות, ולכן מצאנו לנכון להעביר אליכם מכתב הבהרה זה:

1.  נושא קיבוע הזכויות נמצא מזה זמן בכותרות, חלק מהקיבוצים טיפלו ומטפלים בנושא באופן
מרוכז ובחלק מהקיבוצים, חברי הקיבוץ מטפלים באופן פרטני בנושא.
2. כל מי שמטפל בנושא מיסוי/מיצוי זכויות של חברי קיבוצים, מבין את המורכבות של טיפול פקידי
שומה באישורים של חברי קיבוצים, כולל עיכובים ו/או קבלת אישורים, בעיקר בתחום פיצוי
הפיטורים ועיכוב תיאומי מס.
3. לכולנו יש ניסיון בקיבוע זכויות תוך שימוש בטפסים הייעודיים של מס הכנסה לנושא ובעיקר
טופס 161 ד'.
4. בתקופה האחרונה יצאה הנחיה, מטעם רשויות המס, לפקידי השומה להקפיא את הטיפול בקיבוע
הזכויות בקיבוצים.
5. טנא מבט שלחו פרסום, כאילו נפתרו הבעיות מול מס הכנסה, הרינו להדגיש שוב כי נכון להיום
(שיחה נוספת שהתקיימה עם הנציבות) הנושא עדיין נמצא בטיפול ושלטונות מס ההכנסה טרם
הוציאו הנחיה סופית לגבי חברי קיבוץ בנושא קיבוע הזכויות.
6. הנושא חייב להפטר בהקדם, מכוון שחלק מפקידי השומה מבקשים להסדיר את טופס קיבוע
הזכויות (טופס 161 ד) לפני ביצוע תיאומי מס, המחויבים במקרה שלחבר שני משלמים, למשל
קרן פנסיה ומקום עבודה.
7. ברגע שהמצב יתבהר ואמור להתבהר בקרוב, נעדכן אתכם בצורה מסודרת ונמשיך לסייע כפי שעשינו עד היום להשיג את האישורים המתבקשים.
8. למען הסר ספק, ככל שמישהו מחזיק באישור קיבוע זכויות מהשבועות האחרונים, מדובר ככל הידוע לנו באישור תקין אך לא הוצא לפי ההנחיות.

בברכה,
סטפוינט ומשרדי ייעוץ עצמאיים ואובייקטיבים בקיבוצים

תמיד כאן לשירותכם: