fbpx
כנסת ישראל

מדריך 'מענק עבודה' לשכירים ולעצמאים

מטרות תוכנית 'מענק עבודה' הן, בין היתר, להוות כלי לתמרוץ השתתפות עובדים בשוק העבודה, להגדיל את הכנסתם הפנויה של העובדים ברמות השכר הנמוכות ולצמצם פערים כלכליים.

אתר משרד האוצר

1. מי זכאי למענק?
שכיר ו/או עצמאי, והייתה לך בשנת המס 2020, הכנסת עבודה ו/או הכנסה מעסק או משלח יד ועמדת בכל שלושת התנאים הבאים:

גילך 23 ומעלה ויש לך ילדים, או שגילך 55 ומעלה, גם ללא ילדים.

במועד כלשהו במהלך שנת המס 2020, מעבר לדירת מגורים יחידה, לא הייתה בבעלותך או בבעלות בן/בת זוגך, או בבעלות ילדך התלוי בך כלכלית, ביחד או לחוד, זכות במקרקעין (כגון: דירה, חנות, מגרש וכדומה), בישראל ו/או מחוץ לה, שחלקכם בזכות עולה על 50%.

מתקיים לגביך אחד מהשניים:
גילך 23 ומעלה ויש לך ילד אחד או שניים, או שגילך 55 ומעלה (גם ללא ילדים) –
הכנסתך החודשית הממוצעת גבוהה מ- 2,080 ₪* ונמוכה מ- 6,270 ₪* (לצורך חישוב ההכנסה החודשית הממוצעת מחלקים את סך כל הכנסות מעבודה ו/או מעסק/משלח יד במספר חודשי העבודה ופעילות עסקית בפועל).
ל"הורה יחיד" במשפחה חד-הורית נדרש שההכנסה, כאמור, תהיה גבוהה מ-1,280 ₪* ונמוכה מ-9,490 ₪*. "הורה יחיד" – עובד שהוא הורה לילד אחד, או יותר, הנמצאים אצלו ושכלכלתם עליו, החי בנפרד מההורה השני ואין לו בן זוג, לרבות אדם אחר הידוע בציבור כבן זוגו.

גילך 23 ומעלה ויש לך שלושה ילדים או יותר
הכנסתך החודשית הממוצעת גבוהה מ-2,080 ₪* ונמוכה מ-6,870 ₪*.
ל"הורה יחיד", במשפחה חד-הורית, נדרש שההכנסה, כאמור, תהיה גבוהה מ-1,280 ₪* ונמוכה מ-11,580 ₪*.
הערה: הסכומים נכונים לפי המדד הידוע ב- 1.1.2021, בהתאם להוראות החוק, והם אינם מתייחסים לעובדים עם מוגבלות,שנקבע להם "שכר מינימום מותאם".

זכאות על ידי יורשים חוקיים – יורשים חוקיים עפ"י צו ירושה/ צו קיום צוואה, יכולים להגיש בקשה למענק עבודה בשם המוריש שהיה יכול להגיש בקשה למענק אם היה בחיים.

הגשת הבקשה תתבצע במשרדי השומה האזוריים בצירוף המסמכים שלעיל וכן טופס ייפוי כוח והצהרה החתומה ע"י כל היורשים החוקיים, צילום ת"ז של המוריש ושל היורש – מגיש הבקשה בפועל והעתק צ'ק/אישור ניהול חשבון בנק המתנהל ע"ש מיופה הכוח.
שכירים, שהכנסתם מעבודה בחודשים אפריל עד דצמבר 2020 התקבלה ממעסיק "קרוב", יהיו זכאים, ככל שהם עומדים בכל יתר התנאים הקבועים בחוק, למענק עבודה בגובה 62% מהמענק בגין תקופת עבודתם אצל קרוב.
מענק זה ישולם במהלך שנת 2021 במועדים הקבועים בחוק ולפי מועד הגשת הבקשה למענק עבור 2020.

2. מענק לעובדים עם מוגבלות
3. הגדרות
4. מהם התנאים לקבלת המענק?
5. כיצד מגישים בקשה?
6. בדיקת הזכאות למענק
7. מה יהיה סכום המענק?
8. מתי ישולם המענק?
9. כיצד מערערים על קביעת הזכאות?
10. מידע נוסף

 

למידע נוסף על 'מענק עבודה' לחץ כאן 

כנסת ישראל
תמיד כאן לשירותכם: