fbpx
אצבע מצביעה על גרף

האם אפשר לוותר על ההשקעה באג"ח מיועדות בקרן הפנסיה ולהשקיע רק במניות ?

רשות שוק ההון מתייחסת לשיעורי החשיפה למניות בקרנות הפנסיה, בתהחשב באג"ח המיועדות.

אתר FUNDER.CO.IL

לדברי הרשות, קרנות הפנסיה המקיפות הן מוצר החיסכון הפנסיוני המרכזי והמשמעותי ביותר הקיים כיום בישראל, הכולל כחלק בלתי נפרד ממנו הסדר מקיף לביטוח מפני נכות ופטירה (להלן – הסדר מקיף). לצד מוצר זה קיימים מוצרי חיסכון פנסיוני נוספים כגון קופת גמל לחיסכון, קופת ביטוח וכן קרן פנסיה כללית, שאינם כוללים חובה להסדר מקיף.
במטרה לעודד את החוסכים לבטח עצמם בהסדר המקיף הקיים בקרנות הפנסיה המקיפות, זכאיות קרנות אלו להקצאה של אג"ח מיועדות מסוג "ערד" (להלן – אג"ח מיועדות) הנושאות ריבית מובטחת בשיעור של 4.86% צמוד לשנה על 30% מכלל הנכסים המנוהלים בהן. הקצאת אג"ח מיועדות מהווה למעשה סובסידיה של המדינה, המגלמת הטבה משמעותית ביותר המשולמת מקופת המדינה לחוסכים, שכל מטרתה להעניק לחוסכים רמה מסוימת של הגנה לתיק החיסכון הפנסיוני שלהם, כך שגם במקרה של נפילות חדות בשוק ההון חלק מכספם מוגן וזכאי לריבית והצמדה כאמור. עניין ההטבה כאמור לקרנות הפנסיה המקיפות בלבד תוך הבחנה בינן לבין מכשירי חיסכון אחרים קיבל את ביטויו גם במסגרת בגץ 6925/14 פורום החוסכים לפנסיה בישראל נ' שר האוצר וזאת בין היתר לאור העובדה שהבחירה בין מכשירי החיסכון פתוחה בפני הציבור.
בהתאם לכך, נקבע בתקנה 3 לתקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל) (כללי השקעה החלים על גופים מוסדיים), תשע"ב-2012 (להלן – תקנות ההשקעה), כי –
"חברה מנהלת של קרן חדשה תשקיע 30 אחוזים מהשווי המשוערך של נכסי הקרן באיגרות חוב מסוג "ערד"; שאר הנכסים של קרן חדשה יושקעו לפי הוראות פרק ג', אך הכללים והמגבלות המפורטים בו יחולו ביחס לכלל נכסי הקרן".
מהקבוע בתקנות עולה כי הגופים המוסדיים מחוייבים להשקיע באג"ח מיועדות, והן אינן רשאיות לוותר בשם החוסכים על הזכות הזו הקיימת להם.

בנוסף לכך….

 

לחץ כאן לקריאת המשך הכתבה באתר FUNDER.CO.IL

אצבע מצביעה על גרף
תמיד כאן לשירותכם: