fbpx

פיילוט מיזם "זרקור פנסיוני" של משרד האוצר יוצא לדרך

ההחלטות המתקבלות במעמד הפרישה הן החלטות קריטיות, שהשפעתן על רמת הכנסתו ואיכות המשך חייו של הפורש משמעותיות. לכן, יש חשיבות רבה לקבלת החלטות מושכלות בנושא כספי החיסכון הפנסיוני טרם הפרישה.

אתר משרד האוצר

לצורך קבלת החלטה מיטבית, ערכו המשרד לשוויון חברתי ורשות שוק ההון, ביטוח וחסכון, בדיקות בנושא היערכות הציבור לקראת פרישה, בדיקה ממנה עלה כי: ככל שמצבם הסוציו-אקונומי של האזרחים לקראת גיל פרישה נמוך יותר, הכנסתם מעבודה וסכומי ההפרשות לפנסיה נמוכים, והם בעלי אוריינות פיננסית נמוכה יותר, כך הם אינם ממצים את האפשרויות לקבלת שירותים הנוגעים לתכנון הפרישה והחיסכון הפנסיוני והם חשופים לגורמים שעלולים לנצל לרעה את השירותים הייעודיים העומדים לרשות האזרח לשם איתור כספים.

בעקבות הבדיקה, יוצאים המשרד לשוויון חברתי ורשות שוק ההון בפיילוט "זרקור פנסיוני" מיזם להתנדבות של יועצים וסוכנים פנסיונים במתן שירות פנסיוני. קהל היעד של המיזם הם אזרחים בגילאי 55 ומעלה, העובדים בשכר ומקבלים מענק עבודה (מס הכנסה שלילי), שייעוץ פנסיוני עשוי להיטיב עמם וצפוי לשפר את רווחתם לאחר הפרישה.

בשלב הראשון נפתחה ההרשמה ליועצים פנסיונים המעוניינים להתנדב ולהצטרף למיזם, וכעת, בשלב השני, פתחו המשרד לשוויון חברתי ורשות שוק ההון את ההרשמה לאזרחים הזקוקים ומעוניינים באותו ייעוץ פנסיוני. עם תום הליך ההרשמה, יצוות המשרד לשוויון חברתי בין האזרח למתנדב יועץ או סוכן פנסיוני בעל רישיון, מוכר על ידי רשות שוק ההון, באזור מגוריהם, אשר ילווה אותו במספר מפגשים לצורך בחינת נתוני הביטוח הפנסיוני , בירור צרכים, ייעוץ והמלצה לגבי פעולות נדרשות, וכן יישום ההמלצות בהתאם להחלטת המבוטח, לרבות ליווי המבוטח במעבר לקרן פנסיה אחרת.

 

לחץ כאן לקבלת מידע נוסף באתר משרד האוצר

תמיד כאן לשירותכם: