fbpx

האם תועלה פנסיית המינימום בקיבוצים?

מזכירות התנועה הקיבוצית החליטה, בישיבתה שהתקיימה השבוע, להמליץ למועצת התנועה הקיבוצית לקרוא לקיבוצים להעלות את פנסיית המינימום לגמלאים בשנת 2022 ב- 100 ש"ח לחודש

באופן פורמלי פנסיית המינימום לא תעלה זו השנה השנייה בגלל הקפאת השכר הממוצע במשק. אלא שבעקבות הצמיחה הכלכלית והשחיקה בערך המטבע, המליצה המזכירות למועצה לקרוא לקיבוצים המשלמים את "פנסיית הרשם" לא לפגוע בפנסיונרים, להגדיל את קצבת הפנסיה ב- 100 ₪ לגמלאי כביטוי לשיעור עליית מדד המחירים לצרכן בשנת 2021, ולהעמיד אותה על 4272 ש"ח לחודש.

רקע :
בעקבות מגיפת הקורונה והעיוות שנגרם לשיטת מדידת גובה השכר הממוצע במשק הישראלי,
חוקקה הכנסת חוק להקפאת השכר הממוצע במשק לשנת 2021 .
חלפה שנה והכנסת קבעה לאחרונה בחוק את המשך הקפאת השכר הממוצע במשק גם במהלך שנת
.2022
כידוע, מהווה השכר הממוצע במשק את בסיס החישוב לקביעת גובה סכום הגמלה הפנסיונית
בקיבוצים המתחדשים )להלן: פנסיית המינימום(, ולפיכך, גובה פנסיית המינימום יישאר בעינו גם
במהלך השנה הקרובה כפי שהיה בשנתיים הקודמות, דהיינו ברמה של 4172 ש"ח
לטעמנו, בעוד הקפאת השכר לשנת 2021 נתמכה בנימוקים כלכליים מבוססים, שכן המשק
הישראלי לא צמח בשנת 2020 ,הרי שלהערכתנו ההקפאה בשנת 2022 אינה מבוססת על נתונים
כלכליים דומים תקפים. יתר על כן, בשנת 2021 חלה גם עליה במדד יוקר המחייה, ו בפועל נוצרה
שחיקה בכ וח הקניה של משקי הבית בישראל.
במצב עניינים זה מוצע לגבש המלצה לפיה קיבוצים בהם נהוגה פנסיית המינימום )"פנסיית
הרשם"(, יוסיפו במהלך שנת 2022 סכום מסוים לגובה הגמלה החודשית על מנת "לתקן" ולצמצם
את השחיקה במקורות תקציב חבריהם שבגיל פרישה….

 

לחץ כאן לקריאת המשך הכתבה באתר הקיבוצים

תמיד כאן לשירותכם: