fbpx
מיואש מול מחשב

הגעתם לפנסיה ולא יודעים איפה הכסף שלכם? בקרוב זה ישתנה

המטרה של המהלך של רשות שוק ההון, ביטוח וחסכון ורשות המסים, היא לאפשר לציבור החוסכים שהגיעו לגיל פרישה לקבל מהגופים המוסדיים תמונת מצב ולהבין בצורה פשוטה מה סך כל הכספים שיש להם

סתיו קורן, אתר ביזפורטל

רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון בשיתוף עם רשות המסים מפרסמת טיוטת חוזר ונייר היוועצות שני כחלק מפרויקט פנסיה 2025. המטרה של החוזר היא לאפשר לציבור החוסכים שהגיעו לגיל פרישה לקבל מהגופים המוסדיים תמונה מלאה אודות סך הכספים שנצברו על שמם בצורה ברורה ופשוטה, לשם קבלת החלטה מושכלת בעניין הטבות המס שלהם זכאים העמיתים ומיצוי זכויותיהם במוצרים הפנסיונים.
מיצוי זכויות כאמור צפוי, בין היתר, להביא לגידול בגובה הקצבה המשולמת ללקוח מקרנות הפנסיה בתקופת הפרישה לפנסיה. נוסף על כך, ובמטרה לאפשר לחוסכים לפנסיה לקבל החלטות מושכלות אודות החיסכון הפנסיוני שלהם, מוצע בחוזר להניח תשתית טכנולוגית מתקדמת מבוססת API להעברת מידע בין כלל הגופים הרלבנטיים באופן ממוכן. צעד זה צפוי להוות נדבך נוסף בתשתית המוקמת לשדרוג משמעותי של המסלקה הפנסיונית בעתיד.
במועד הפרישה לפנסיה מעניקה המדינה לחוסכים הטבות מס משמעותיות – למימוש ההטבות השפעה על גובה קצבאות הזקנה של הציבור.
המהלך המשותף של רשות שוק ההון ורשות המיסים נועד להגביר את המודעות של הציבור לזכויות המגיעות לו, להנגיש את המידע הנדרש לשם מיצוי זכויות כאמור בצורה פשוטה ונוחה וכפועל יוצא מכך להגביר את רמת המיצוי של זכויותיו.

הגברת המודעות תיעשה באמצעות הקמת תשתית טכנולוגית שתאפשר לגופים מוסדיים להציע לחוסך סיוע במיצוי זכויות המס המוקנות לו מכח החוק במועד הפרישה לפנסיה; הנגשת המידע תיעשה באמצעות חיוב הגופים המוסדיים להנגיש לחוסך מידע ייעודי לשם מיצוי זכויות כאמור וזאת באמצעות פנייה למסלקה הפנסיונית. ברשות מציינים כי חלק מהזכויות יונגשו לחוסך במישרין על ידי הגוף המוסדי מבלי שזה יידרש לפנות לפקיד שומה.
בהתאם להוראות הרשות החל מפברואר 2023 הגופים המוסדיים יידרשו להיות ערוכים ל…….

 

לחץ כאן לקריאת המשך הכתבה באתר ביזפורטל

מיואש מול מחשב
תמיד כאן לשירותכם: