fbpx

מה מעמד מסמך חישוב הפנסיה של התנועה הקיבוצית?

כללי העזיבה הפכו להיות חלק מהתקנון של האגודה השיתופית ואת קצבת הפנסיה היה צריך לחשב בהתאם לכללי העזיבה

איילת רייך-מיכאלי, בשיתוף dun's 100, אתר כלכליסט

חברים שעזבו את הקיבוץ זכאים, בנוסף לדמי העזיבה, לתשלומי קצבת פנסיה בהגיעם לגיל הפרישה. בעניין זה הוסמכה התנועה הקיבוצית לקבוע כללים בדבר זכויותיו של חבר היוצא מהקיבוץ, ולפי כללים אלו מחושבים דמי העזיבה והפנסיה. לכן, אין זה מפתיע כי פעמים רבות קיבוצים פונים לתנועה לצורך חישוב הסכומים להם זכאי העוזב. בפסק דין שניתן לאחרונה (30.12.21)* בבית משפט השלום בבית שאן, נדונה שאלת מעמדו של מסמך חישוב הפנסיה שנערך על ידי נציג התנועה במועד עזיבת החבר. בשל חשיבותו, בחרתי לסקור בפניכם את עיקרי פסק הדין.
התובעת באותו עניין נולדה בשנת 1942 בקיבוץ, וחיה בו עד לעזיבתה בשנת 1990. במסגרת הסכם העזיבה נקבעו זכויות התובעת לתשלום דמי עזיבה וקצבת פנסיה חודשית.
בכל הנוגע לקצבת הפנסיה נקבע בהסכם העזיבה כי זו תחושב על ידי התק"מ ותשולם לתובעת על פי כללי העזיבה בהגיעה לגיל פרישה. בהתאם לכך נשלח על ידי נציג התנועה, שהיה אותה עת אחראי מדור העזיבה בתק"מ, מכתב לקיבוץ בעניינה של התובעת, המתייחס בין השאר לאופן חישוב קצבת הפנסיה ("מסמך החישוב"). במסמך זה צוין כי קצבת הפנסיה תחושב על פי השכר הממוצע במשק "כפי שיהיה במועד התשלום", בעוד שבמסגרת כללי העזיבה משנת 1985, אשר חלים על התובעת, נקבע כי הקצבה תחושב לפי השכר הממוצע במשק כפי שהיה "במועד עזיבת החבר את הקיבוץ".
בהגיע התובעת לגיל פרישה החל הקיבוץ לשלם לה קצבת פנסיה בסכום קבוע. אולם, הקצבה שהעביר הקיבוץ לתובעת לא חושבה על פי האמור במסמך החישוב. בעקבות כך פנתה התובעת לבית המשפט וטענה כי הקיבוץ כפוף להנחיות תק"מ וכי מסמך החישוב מחייב אותו…..

 

לחץ כאן לקריאת המשך הכתבה באתר כלכליסט

תמיד כאן לשירותכם: