fbpx

ביטול האג"ח המיועדות בקרנות הפנסיה: מה זה אומר באמת ומי צפוי ליהנות מזה?

באוקטובר 2022 צפוי להיכנס לתוקף מנגנון חדש להבטחת תשואה בקרנות הפנסיה, אשר יחליף את האג"ח המיועדות שמנפיקה המדינה. מה צפוי לכלול המתווה החדש ואיך הוא יתבצע? הנה כל התשובות

אילן גמליאל, אתר בית השקעות אלטשולר שחם

מהן בעצם אג"ח מיועדות ומה משמעותן במתווה שאנחנו מכירים?
אג"ח מיועדות הן אגרות חוב המונפקות על-ידי הממשלה תוך מתן התחייבות לריבית שנתית קבועה בשיעור של 4.86% צמוד למדד בעבור 30% מנכסי קרן הפנסיה, את האג"ח המיועדות לא ניתן לרכוש באופן עצמאי והן לא נסחרות בבורסה. האג"ח המיועדות מבטיחות תשואה ובכך מקנות יציבות ובטחון לחוסכים וכן למקבלי הקצבאות בקרנות הפנסיה. בנובמבר 2021, במסגרת חוק ההסדרים האחרון, הוחלט על רפורמה בתחום קרנות הפנסיה הנוגעת ספציפית לאג"ח המיועדות: מנגנון רשת הביטחון של הבטחת התשואה באמצעות אג"ח מיועדות בקרנות הפנסיה בוטל. כלומר, המדינה תפסיק להנפיק אג"ח חדשות לקרנות, ובמקומו ייכנס לתוקף מתווה חדש באוקטובר 2022, שיחול על כל ההפקדות החדשות בקרנות הפנסיה.

אילן, תוכל לפרט על המתווה החדש? כיצד הוא יעבוד?
החל מאוקטובר 2022, המדינה לא תבטיח את התשואה בקרנות הפנסיה באמצעות האג"ח המיועדות, אלא החברות המנהלות ישקיעו את אותם 30% בשוק ההון בחשבון מיוחד, בהתאם למדיניות במסלול ההשקעה הגדול ביותר שלהן. חשוב לומר שהשקעה זו תיעשה אך ורק בעבור כספים חדשים שמופקדים בקרנות הפנסיה, בעוד שהכספים הוותיקים ימשיכו לקבל את תשואת האג"ח המיועדות עד לפירעונן. כמו כן, המדינה הציבה יעד תשואה שנתי חדש וגבוה יותר של הבטחת תשואה בשיעור של 5.15%, וכך יעבוד המתווה: במידה והתשואה של קרן הפנסיה בחשבון המיוחד עבור אותם 30% תהיה גבוהה מ-5.15%, קרנות הפנסיה יעבירו את ההפרש לקרן ייעודית שתוקם ע"י המדינה. אם התשואה שתושג תהיה נמוכה מ-5.15%, המדינה תשלים לקרנות הפנסיה את ההפרש מהעודפים שיצטברו באותה קרן, כאשר גם המדינה תעביר כספים לאותה קרן מיוחדת. בסופו של דבר, עודף של קרן אחת יסבסד את החוסר בקרן האחרת. העברת העודפים והחוסרים בפועל תתבצע אחת לחמש שנים. המטרה הסופית היא לצמצם את עלות המדינה בסבסוד האג"ח המיועדות.
אילו יתרונות עבור החוסכים יש למתווה החדש???

 

לחץ כאן לקריאת המשך הכתבה באתר בית השקעות אלטשולר שחם

תמיד כאן לשירותכם: