fbpx

האוצר מוביל רפורמות בחוק ההסדרים שיפגעו בסוכני הביטוח ב 2023 – מקדם יועצים פנסיוניים

הסוגיות הביטוחיות בתכנית הכלכלית לשנת 2023 של משרד האוצר: הוספת נסועה כמשתנה בביטוח חובה; קידום אובייקטיביות סוכן הביטוח; חיזוק היועצים הפנסיוניים על חשבון סוכני הביטוח; היטל בשיעור 35% על החברות על תשלום לרופא ולמוסד רפואי על פעילות פרטית; חובת תשלום ראשון תוטל על חברות הביטוח לפני כיסוי זהה בשב"ן; בנק קטן יוכל למכור ביטוח כללי

קרן מרדכי, אתר FUNDER.CO.IL

משרד האוצר פרסם היום לתגובות הציבור את טיוטת התכנית הכלכלית לשנת 2023 (מה שגם מוכר כטיוטת חוק ההסדרים).

בטיוטה מוקדש מקום נרחב למדי לסוגיות ביטוחיות אותן נסקור אחת אחת:

ביטוחי בריאות פרטיים

היטל רפואה פרטית – "מתחילת 2023 יוטל היטל על כל תשלום לרופא ולמוסד רפואי בגין פעילות פרטית של ניתוחים וייעוץ שיש לגביה זכאות למימון ציבורי. היטל בשיעור של 35% מהתשלומים ייגבה מחברת ביטוח, בגין הפעילות אשר כוסתה על ידה, והיטל בשיעור של 15% מהתשלומים ייגבה משירותי הבריאות הנוספים של קופות החולים"
יש לציין, כי בתכנית הכלכלית שהוגשה אשתקד נכלל היטל דומה בשיעור 40% על חברות הביטוח. בהמשך ירד ההיטל ל-30% ולבסוף התוכנית יצאה לחלוטין מחוק ההסדרים.
איסור על מכירת פוליסות החזרים בתחום ייעוץ רפואי – החל מ-2023 כיסוי ביטוחי בעד התייעצות עם רופא מומחה בארץ במסגרת תכניות שירותי בריאות נוספים של קופות החולים יתאפשר רק אם קיים הסדר בין קופת החולים לנותן השירותים הרפואיים, במסגרתו משלמת קופת החולים ישירות לנותן השירותים הרפואיים את שכרו והמבוטח נושא בעלות ההשתתפות עצמית בלבד.
מטרת התיקון – להעביר את ההתקשרות של ספק שירותי הבריאות מהחולה לגורם המבטח, על מנת להעביר את ניהול המשא ומתן של הרופאים לגופים המתמחים בכך, וכך להפחית את המחיר ולמנוע ניצול של חולים וגביית מחירים גבוהים מחולים בשעת נזקקותם.
על אף האמור, קופת חולים או חברת ביטוח רשאיות להגיש לאישור שר הבריאות רשימה שתכיל רופאים מומחים בתחומים ייחודיים או באזורים גאוגרפיים שבהם קיים מספר מצומצם של רופאים מומחים, בשיעור של עד 10% מתוך מספר הרופאים שעמם יש לכל אחת מקופות החולים או מחברות הביטוח הסדר ייעוץ, לגביהם תהיה קופת החולים או חברת הביטוח רשאית להציע החזר כספי.
איסור על כפל ביטוח במוצרי ביטוח בריאות מסוג שיפוי – מטרת הסעיף היא "לצמצם את תופעת הכפל הביטוחי, בה פרטים מחזיקים מספר פוליסות ביטוח מקבילות של חברות מסחריות… רבים מן המבוטחים בביטוחי הבריאות הפרטיים רוכשים מספר ביטוחי בריאות שונים מסוג שיפוי, המספקים כיסוי זהה. במקרה של תביעה בביטוח מסוג שיפוי המבוטח זכאי להחזר הוצאות רק עד לגובה ההוצאות שלו בפועל, בלי קשר לכמות הביטוחים בהם הוא מחזיק, ולפיכך הוא לא נהנה מן הכפל. זאת בניגוד לביטוחי פיצוי אשר מעניקים סכום פיצוי בעת אירוע ביטוחי ללא קשר להוצאות המבוטח בפועל, אלה האחרונים אופייניים יותר בביטוחי מחלות קשות ותאונות אישיות.
על פי הערכת רשות שוק ההון משקי הבית שילמו 760 מיליון שקל ללא כל תמורה בשל כפל ביטוח….

חיסכון פנסיוני

הפקדה לביטוח מנהלים תותר רק למבוטחים ששכרם עולה מעבר לתקרת ההפקדה בקרן פנסיה…..
קידום היועצים הפנסיוניים – "מבטח לא יהיה רשאי לסרב באופן בלתי סביר להתקשר בהסכם הפצה עם יועץ פנסיוני". סירוב בלתי סביר …
בנקים קטנים יוכלו למכור ביטוח כללי…..

 

לחץ כאן לקריאת המשך הכתבה באתר FUNDER.CO.IL

תמיד כאן לשירותכם: