fbpx

דיני עבודה-חובת המעסיק לברר על קיומו של הסדר פנסיוני קודם

החל משנת 2017 חובת המעסיק לבצע כל חודש הפקדה להסדר הפנסיוני בסך 18.5% משכר העובד : 6% ברכיב תגמולי עובד שינוכו משכר העובד, 6.5% ברכיב תגמולי מעסיק לפנסיה שישולמו על ידי המעסיק ו-6% הפקדות מעסיק ברכיב הפיצויים שישולמו גם הם על ידי המעסיק

עו"ד אבי מור יוסף, אתר ononews.co.il

בהתאם לצו ההרחבה לפנסיה חובה, עובד עם הסדר פנסיוני פעיל זכאי לביצוע הפקדות לפנסיה החל מ-3 חודשים מיום תחילת עבודתו במעסיק ובאופן רטרואקטיבי מתחילת העסקתו. מנגד, עובד שלו אין הסדר פנסיוני קיים זכאי לביצוע הפקדות לפנסיה החל מ-6 חודשים מיום תחילת עבודתו במעסיק.
פסק דין של בית הדין הארצי לעבודה מיום 04/03/2021 בעניין עע (ארצי) 25181-03-19 מלונות הכשרת הישוב בע"מ – שני בן עמי, קובע כי על פניו למעסיק יש אחריות לביצוע בדיקה אקטיבית על קיומו של הסדר פנסיוני פעיל על שם העובד או היעדרו.
בהתאם לפסק הדין של בית הדין הארצי לעבודה : "אין די בציון עצם הזכות לביטוח פנסיוני של בעל הסדר קודם בהסכם העבודה או בטופס ההודעה לעובד, אלא יש להטיל חובה על המעסיק לערוך בירור, בין בעל פה ובין בכתב, בדבר קיומו של הסדר קודם, ולתעדו. כך, למשל ומבלי למצות, ניתן להתייחס לנושא בהודעה לעובד בה תופיע שאלה מפורשת בנושא והעובד ישיב ויחתום בשולי תשובתו". יחד עם זאת, קובע בית הדין הארצי באותו פסק דין כי בעתיד הסוגיה תבחן על רקע נסיבותיו של כל עניין ועניין.
הלכה למעשה, יש ביכולתו של פסק הדין לסייע לעובדים רבים שהמעסיק פתח להם הסדר פנסיוני רק לאחר 6 חודשי עבודה, שכן עובדים רבים אינם מודעים לזכותם לקבל הפקדה רטרואקטיבית להסדר הפנסיוני מתחילת העסקתם (ככל שהיה להם הסדר פעיל בזמן תחילת העסקתם) ומעסיקים רבים אינם טורחים לברר על היסטוריית ההסדר הפנסיוני של העובדים החדשים ומבצעים להם באופן אוטומטי הפקדה רק לאחר 6 חודשי עבודה.

חשוב לציין כי קיומו של רצף ביטוחי הוא חשוב גם לצורך…..

 

לחץ כאן לקריאת המשך הכתבה באתר ononews.co.il

תמיד כאן לשירותכם: