fbpx
אם מבוגרת ובת

סרטון והדרכה: טופס 161 החדש

החל מתאריך ה-1 בנובמבר 2023 (להלן: "מועד התחולה") והלאה, חובה להודיע על פרישה מעבודה באמצעות טופס 161 החדש. יש להודיע גם על אירועי פרישה שהתרחשו לפני מועד התחולה, אך דווחו לראשונה על ידי המעסיקים מתאריך זה והלאה.

הדיווח יתבצע בזמן פרישתם המוחלטת והסופית של העובדים, ובתנאי שנצברו עבורם סכומים וזכויות על תקופת עבודתם אצל המעסיקים מהם פרשו. זאת, בין אם הכספים משולמים על ידי המעסיקים ישירות ובין אם באמצעות קופות גמל.

לקישור לאתר רשות המיסים
https://www.gov.il/he/service/notice-of-retirement

סרטון מועידת עדיף
https://www.youtube.com/watch?v=JzfNSK8moyw

מהו טופס 161 החדש
הטופס בנוי משלושה חלקים:

חלק א' – הודעת מעסיק
המעסיקים ידווחו את כל הפרטים ביחס לפרישת העובדים.

חלק ב' – הודעת עובד
העובדים נדרשים:

למלא את בקשותיהם ביחס למענקים שהועמדו לרשותם.
בנוסף, נדרשות הצהרותיהם – שיש להן השפעה על אישור הבקשה של העובדים.
חלק ג' – חישוב המעסיקים והנחיות לקופות הגמל
בחלק זה המעסיקים ינחו את קופות הגמל לגבי אפיון הכספים וניכוי המס בהתאם לחלופות בכפוף לתנאים המפורטים בטופס, במקרים לא מתקיימים התנאים על המעסיקים ולהפנות את העובדים לפקיד השומה לקבלת הנחיות ביחס לסכומים המדווחים בטופס.

לאחר שהמעסיקים ימלאו את חלק ג', עליהם למסור את הטופס:
לפקיד השומה.
לעובדים או לשאיריהם, או למי מטעמם.

מי חייב להגיש את ההודעה:
מעסיקים.
העובדים – במקרה בו המעסיקים הפנו את העובדים לפקיד השומה (כמפורט בחלק ג.2 בטופס).
מה צריכים לצרף להודעה:
3 תלושי שכר אחרונים (פקיד השומה יכול לדרוש יותר מ-3 תלושים אחרונים).

השירות ניתן ללא עלות

איך מגישים את הבקשה:

הודעת המעסיקים לפקיד השומה
המעסיקים ימלאו את ההודעה על פרישה מעבודה באמצעות טופס 161 חדש, בדגש על מילוי חלק ג׳ בטופס ובהתאם להנחיות רשות המסים.
על המעסיקים למסור את הטופס לפקיד השומה בו מתנהל תיק הניכויים שלהם.
באלו מקרים נדרשים העובדים לפנות לפקיד שומה
במקרים בהם ניתנו על ידי המעסיקים הנחיות לקופות הגמל בחלק ג.1, באחריות העובדים למסור טופס זה לקופות הגמל ואין צורך לפנות למשרדי השומה.
יש לפנות לפקיד השומה במקרה בו בחלק ג.2 בטופס – המעסיקים הפנו את העובדים לפקיד השומה כדי שיאשר את בקשתם. הבקשה תוגש לפקיד השומה בו מתנהל תיקם האישי או לפקיד השומה השייך למקום מגוריהם, לפי העניין.
הבקשה תוגש באחת מהדרכים הבאות:
מערכת פניות של רשות המסים – מפ"ל.
אזור אישי.
פקיד השומה – ניתן להגיע לפקיד השומה בתיאום מראש.

 

 

אם מבוגרת ובת
תמיד כאן לשירותכם: