fbpx
תמיכה

ניוד עמיתים בין קרנות פנסיה חדשות – הסדרת "בן מוגבל"

תיקון מבורך שנעשה כעת ע"י רשות שוק ההון שנועד לתקן מצב בעייתי שנוצר עקב מעבר עמיתים בין קרנות פנסיה חדשות שמסלול הביטוח שלהם כלל התייחסות ספציפית לבן עם מוגבלות, כפי שקיים בתקנות לנושא, והיו קרנות פנסיה חדשות שלא שימרו את מעמדו של ילדו של העמית כבן עם מוגבלות כפי שהיה בקרן הפנסיה המעבירה.

אריאל ברזילי, אתר FUNDER.CO.IL

א. רקע למהלך תיקון הוראות רשות ההון בנושא:

בשנת 2016, במסגרת התקנון התקני שהגדירה רשות ההון לקרנות הפנסיה החדשות, נקבעו זכויות פרטניות לקצבת שאירים ליתום שהוא "בן עם מוגבלות" – כשתכליתן של ההוראות הללו היתה הבטחת תשלום קצבת שאירים לבן עם מוגבלות של עמית מבוטח שנפטר, למשך כל ימי חייו.
בתקנון התקני נקבע, בין היתר, כי בן עם מוגבלות הוא ילדו של עמית שהמוסד לביטוח לאומי הכיר לראשונה בזכאותו לקצבת נכות כללית לאחר מועד הצטרפותו של אותו עמית לקרן.

בן עם מוגבלות – ילד/ה שאובחנ/ה עם מוגבלות כאמור לאחר שההורה הצטרף כעמית לקרן הפנסיה החדשה, נקרא "בן עם מוגבלות" והוא זכאי לקבל קצבת שארים גם אחרי גיל 21, למשך כל ימי חייו.

הבן צריך לעמוד בשני קריטריונים – א) להמשיך לקבל את "קצבת נכות כללית" גם אחרי גיל 21 ב) לא יוכל לכלכל את עצמו (לפי ההגדרות של המוסד לביטוח לאומי לעניין "קצבת נכות כללית").

תקנות מעבר עמיתים בין קרנות הפנסיה החדשות שפורסמו עד היום, לא הגדירו באופן נחרץ כי זכויותיו של "בן עם מוגבלות" צריכות להישאר גם בקרן הפנסיה החדשה אליה עבר העמית כאשר נייד את הכספים אליה, דבר שהיווה פגיעה משמעותית באותם עמיתים להם היה מסלול כזה, וחלק מקרנות הפנסיה החדשות התייחסו לנושא במסגרת הניוד לא שימרו את מעמדו של ילדו של העמית כבן עם מוגבלות כפי שהיה בקרן הפנסיה המעבירה, כך שפניות רבות בנושא הגיעו אל רשות ההון כדי להבהיר שכוונות המחוקק בנושא אינן מתבצעות כראוי באם מתקיימת פגיעה בפועל בחלק מקרנות הפנסיה החדשות בזכויות "בן עם מוגבלות" בעת ביצוע ניוד שכזה.

ב. מצב עכשווי לאחר הוראות רשות ההון בנושא:

ההוראות החדשות של אגף שוק ההון במשרד האוצר, שיצאו בחוזר בתאריך 20.03.2024 , קובעות כי הפרשנות של התקנון התקני, לפיה מעמדו של "בן עם מוגבלות" אינו נשמר בעת מעבר בין קרנות פנסיה חדשות, כפי שהתבצע ע"י חלק מקרנות הפנסיה החדשות, אינה עולה בקנה אחד עם תכליתן של הוראות תקנות הפיקוח של רשות שוק ההון בהקשר "העברת כספים בין קופות גמל" וכן תיקונים שעברו בו בשנת 2020 , לפיהן יש להסיר חסמי מעבר בעת ניוד, ובכלל זה, לשמור על הרצף הביטוחי של העמית בעת מעבר עמיתים בין קרנות פנסיה חדשות.

רשות שוק ההון הבהירה בחוזר האמור כי יש לפרש את הגדרת "בן עם מוגבלות" …..
ג. משמעויות עכשוויות לעמיתים המניידים קרנות פנסיה חדשות – ובכלל:

1. בדיקה בנושא הכרת קרן פנסיה חדשה במעבר …..

 

לחץ כאן לקריאת המשך הכתבה באתר FUNDER.CO.IL

תמיכה
תמיד כאן לשירותכם: