fbpx
מבוגרים על אופנוע

הפינה המקצועית: גיל תום ביטוח בקרן הפנסיה

מהו גיל תום תקופת הביטוח בקרן הפנסיה החדשה? מה לגבי מי שהצטרפו למסלולי הביטוח לפני כניסתו לתוקף של התקנון התקני? עומר בן יאיר, סמנכ"ל מקצועי אלטשולר שחם גמל ופנסיה, משיב

עומר בן יאיר, אתר עדיף

בתקנון התקני של קרן הפנסיה החדשה מוגדר גיל תום תקופת הביטוח כגיל שבהגיע העמית המבוטח אליו יסתיים הכיסוי הביטוחי, כך שזכויותיו של העמית בקרן יהיו כשל עמית לא מבוטח.

הצטרף עמית לקרן הפנסיה או חידש ביטוח בקרן לאחר תקופה העולה על 12 חודשים מהמועד שבו הפסיק להיות עמית פעיל בקרן, רשאי לבחור את גיל תום תקופת הביטוח מבין הגילים הבאים: 60, 62, 64 או 67 ובלבד שהוא לא יפחת מגיל זכאות מינימאלי לקצבת זקנה1 ולא יעלה על גיל פרישת חובה2. לא הודיע עמית כאמור לחברה המנהלת על בחירותיו ביחס לגיל תום תקופת הביטוח, ברירת המחדל תעמוד על גיל 67 לגברים ולנשים. במסלול הביטוח הייעודי לפורשים עד גיל 60 יהיה גיל תום הביטוח 60 בלבד.

באפשרות העמית לפנות לחברה המנהלת ולבקש לדחות את גיל תום תקופת הביטוח, וכן עמית שהגיע לגיל תום תקופת הביטוח עשוי להיות רשאי לרכוש ביטוח (לחדש את הביטוח בקרן), בכפוף לתנאי תקנון הקרן, ובלבד שגיל תום תקופת הביטוח לא יעלה על גיל פרישת חובה2. במקרה של דחיית גיל תום תקופת הביטוח או חידוש הביטוח בתום התקופה כאמור, עתידה לחול תקופת אכשרה3 חדשה החל ממועד הרחבת הכיסוי ועד למועד האירוע המזכה.

מה לגבי עמיתים שהצטרפו לקרן הפנסיה לפני כניסתו לתוקף של התקנון התקני?

הכוונה לעמיתים שהצטרפו למסלולי הביטוח "הישנים" עד ליום 31.5.2018. במסלולים אלו, גיל תום תקופת הביטוח עשוי להיות שונה. כך לדוגמה….
חשוב לבדוק מהו גיל תום תקופת הביטוח במסלול הביטוח, במיוחד עבור נשים שהצטרפו למסלולי הביטוח הישנים בקרנות הפנסיה השונות, שבמרביתן גיל תום תקופת הביטוח עמד על…

 

לחץ כאן לקריאת המשך הכתבה באתר עדיף

מבוגרים על אופנוע
תמיד כאן לשירותכם: