fbpx

האם הקיבוץ רשאי להעלות את הפנסיה?

סטפוינט!, חברה לייעוץ פנסיוני

בית המשפט המחוזי בתל אביב דן לאחרונה בסוגיה האם הקיבוץ סוברני להחליט על תשלום פנסיה גבוהה מהשיעור שנקבע על פי דין,
במסגרת התובענה מבקשים התובעים לאכוף את החלטת האסיפה הכללית של הקיבוץ ולפיה יועלה שיעור הפנסיה המינימאלית לה זכאים חברי הקיבוץ שהגיעו לגיל פרישה, מ- 40% ל- 45% משיעור השכר הממוצע במשק.

בית המשפט המחוזי דחה את התביעה ופסק כי סכום הפנסיה המינימלית על פי דין עומד על 40% משיעור השכר הממוצע במשק. הקיבוץ סוברני להחליט על תשלום פנסיה גבוהה משיעור זה, אך לא להפחית ממנו.
התובעים לא עמדו בנטל המוטל עליהם להוכיח כי עומדים ברשות הקיבוץ מקורות פנסיוניים שיהיה בהם כדי לאפשר את העלאת הפנסיה, לאורך זמן.
לא רק הקטנת הפנסיה דורשת את אותו רוב מיוחד שנקבע בתכנית לשינוי אורחות חיים בקיבוץ, אלא גם הגדלתה (בוודאי כשהגדלה זו איננה באה מתוך "מקורות יתר" אלא על חשבון שירותים אחרים שלהם יועד התקציב).
התובעים לא הוכיחו קיומו של נוהג בקיבוץ ולפיו ניתן להעלות את הפנסיה ברוב רגיל.
התנהלות הקיבוץ בנוגע להחלטת האסיפה מושא כתב התביעה, הייתה בלתי תקינה.
היה על הקיבוץ לעמוד מבעוד מועד על הוראות תכנית השינוי ולהודיע על כך לחברים מראש ולא רק בדיעבד.
עם זאת, אין בכוחו של פגם זה, כשלעצמו, כדי להקנות תוקף מחייב להחלטות האסיפה אשר לא מילאו אחר שני התנאים המצטברים שנקבעו בתכנית השינוי.

בשורה התחתונה: הקיבוץ סוברני להחליט על תשלום פנסיה גבוהה מהשיעור שנקבע על פי דין, אך לא להפחית ממנו. הגם שהתנהלות הקיבוץ בנוגע להחלטה בדבר העלאת שיעור הפנסיה, הייתה בלתי תקינה, אין בכך כדי להקנות תוקף מחייב להחלטות אשר לא מילאו אחר התנאים המצטברים שנקבעו בתכנית לשינוי אורחות חיים בקיבוץ.

תמיד כאן לשירותכם: