fbpx
תמיכה

המסדרת מעמדם של הורים לילדים עם מוגבלות בקרנות הפנסיה גם במקרה של ניוד כספים

הממונה על שוק ההון, ביטוח וחיסכון מפרסם טיוטת הבהרה לפיה בעת ניוד עמית בקרן פנסיה חדשה לקרן פנסיה חדשה אחרת, יישמר הרצף הביטוחי הקיים עבורו לעניין בן עם מוגבלות.

רשות שוק ההון, אתר FUNDER.CO.IL

בחודשים האחרונים, בעקבות פניות שונות שנתקבלו בנושא, ערכה רשות שוק ההון בדיקה של ההשלכות הפוטנציאליות של שמירת הרצף הביטוחי לבן עם מוגבלות במקרה של ניוד בין קרנות פנסיה חדשות על עלות הכיסוי הביטוחי בו יישאו כלל העמיתים בקרן. ממצאי הבדיקה של רשות שוק ההון העלו כי שמירת הכיסוי הביטוחי לבן עם מוגבלות כרוכה בהתאמה של עלות הכיסוי הביטוחי לשארים. בהתאם לניתוח שערכה הרשות, עמדתה היא שאחת מהתכליות של הוראות הרגולציה המסדירות את הליך ניוד החיסכון הפנסיוני בין גופים שונים היא הסרה של חסמי מעבר בין המוצרים השונים. מטרת הסרת חסמי המעבר היא להגביר את התחרותיות בשוק החיסכון הפנסיוני. לפיכך, לראיית הרשות, יש לאפשר שימור של הרצף הביטוחי הקיים לעמיתים בעת המעבר בין קרנות הפנסיה החדשות על מנת להבטיח את יכולתם של הורים לילדים עם מוגבלות לנייד את החיסכון הפנסיוני שלהם מגוף אחד למשנהו מבלי לחשוש לפגיעה בכיסוי הביטוחי הקיים עבורם בקרן הפנסיה.

בהתאם לכך….
ההוראות הקבועות בהבהרה יחולו על כלל העמיתים שלהם בן עם מוגבלות, לרבות עמיתים שכבר…

 

לחץ כאן לקריאת המשך הכתבה באתר FUNDER.CO.IL

 

 

תמיכה
תמיד כאן לשירותכם: