fbpx

קרן פנסיה: 5 עובדות שכדאי לדעת

כמה נדרש להפריש, מה כולל הרכיב הביטוחי בקרן, מהו מקדם ההמרה ואילו מסלולים פתוחים בפניכם • גם הרבה לפני היציאה לגמלאות, חשוב שתכירו את הפנסיה שלכם

הכתבה מטעם מיטב, אתר גלובס

בהתאם לצו ההרחבה לביטוח פנסיוני מקיף משנת 2008, על המעסיק להפריש סכומים לקרן הפנסיה עבור עובדיו. כמו כן, החל משנת 2017 חלה החובה גם על עובד עצמאי להפקיד לקרן פנסיה לצורך חיסכון פנסיוני. ניתן לחסוך באמצעות שלושה מכשירי חיסכון פנסיוני: קרן פנסיה, קופת גמל וביטוח מנהלים. מבין כל המוצרים, קרן הפנסיה נחשבת כאפשרות הפופולרית בקרב ציבור החוסכים.

קרן הפנסיה מוגדרת כמכשיר חיסכון פנסיוני שמהווה ברירת המחדל של רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון, ונכון לתום שנת 2022 קרנות הפנסיה ניהלו כשליש מסך הכספים המנוהלים בשוק החיסכון הפנסיוני. מה הופך את קרן הפנסיה למכשיר חיסכון כל כך משמעותי בתחום הביטוח הפנסיוני? הנה חמש עובדות שאולי לא הכרתם.

אחוז ההפרשות לקרן הפנסיה

החיסכון הפנסיוני עבור עובדים שכירים מעוגן, כאמור, בצו ביטוח פנסיוני מקיף במשק (2008), ומשנת 2017 הוא חל גם על ציבור העצמאיים. ההפרשות הפנסיונית מזכות את החוסכים בהטבת מס עד לתקרה המתעדכנת בכל שנה וגובהה מוגדר בתקנות מס הכנסה (כללים לאישור ולניהול קופות גמל), תשכ"ד-1964, ומשתנה בין עובדים שכירים לעובדים עצמאיים.

במקרה של עובד שכיר, החובה להפריש סכומים לקרן הפנסיה חלה על המעסיק. שיעור ההפרשות הוא 18.5% מהשכר, הנחלקים בין העובד למעסיק, כאשר משכרו של העובד מופקד שיעור של 6%, והיתר מופקד על חשבון המעסיק (כולל רכיב הפיצויים). ההפקדות עבור עובדים שכירים מחויבות מחודש העבודה הראשון ומשולמות בחישוב לאחור בתום שלושת חודשי ההעסקה הראשונים. במידה וברשות העובד אין הסדר פנסיוני פעיל טרם תחילת העסקתו, אז חובת ההפקדות חלה החל מהחודש השביעי. במקרה ומדובר בעובד עצמאי הוא מחויב להפקיד בכל שנת מס סכום המורכב משני רבדים שונים כדלקמן: הרובד הראשון הנו הפקדה בשיעור של 4.45% מהכנסה בסך של 71,220 שקל בשנת המס. הרובד השני הנו בשיעור של 12.55% נוספים, מיתרת ההכנסה של החוסך, ועד להשלמה לתקרה של….

הביטוח המובנה שבקרנות הפנסיה

להבדיל ממוצרי החיסכון הפנסיוני האחרים, קרן פנסיה כוללת רכיב ביטוח משמעותי ובעלות נמוכה הודות למנגנון המבוסס על עקרון הערבות ההדדית ונתמך בחישובים אקטואריים מורכבים המתעדכנים בכל שנה. לצד החיסכון, בקרן הפנסיה קיים כיסוי ביטוחי לשארים וכיסוי ביטוחי למקרה של אובדן כושר עבודה.
הכיסוי הביטוחי לשארים – מבטיח קצבה לאלמנ/ת החוסכ/ת עד לפטירת האלמנ/ה ולילדים עד….
קרנות פנסיה נבחרות

קרנות הפנסיה הנבחרות מכונות גם קרנות פנסיה ברירת מחדל. ככל שהעובד נקלט במקום עבודה ולא בחר מכשיר חיסכון פנסיוני, אזי המעסיק מחויב לפתוח לו חיסכון באחת מקרנות הפנסיה הנבחרות. מדובר בארבע קרנות….

 

לחץ כאן לקריאת המשך הכתבה באתר גלובס

 

תמיד כאן לשירותכם: